Trắc nghiệm Tổng các số bằng nhau Toán 2 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tổng các số hạng bằng nhau?

2 + 2 + 2 – 2

14 – 14  

4 + 4 + 4 + 4 + 4

6 + 4 + 7 + 8

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ chấm:

Cho phép tính: 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

Như vậy, ................................................

4 được lấy 3 lần

3 được lấy 4 lần

3 được lấy 12 lần

4 được lấy 12 lần

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu thích hợp để tạo thành tổng các số hạng bằng nhau:

2

2

2 = 6

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Phép tính: 

+

+

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Quan sát bức tranh dưới đây và viê tổng các số hạng bằng nhau:  

Phép tính: 

Vậy 

được lấy

lần. 

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Tạo tổng các số hạng bằng nhau từ các dữ liệu đã cho: 

8

16 

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số vào chỗ chấm thích hợp để tạo thành tổng các số hạng bằng nhau:

5 + 

= 15 

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tạo tổng các số hạng bằng nhau phù hợp với yêu cầu sau:

7 được lấy 3 lần.

7 x 7 x 7 

7 + 3 

7 + 7 + 7 

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tổng dưới đây có bao nhiêu số hạng bằng nhau?

9 + 9 + 9 + 9 + 9

5

6

7

8

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Bạn Hoa lập một tổng gồm 6 số hạng bằng nhau. Biết rằng số hạng trong dãy là nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Hoa đã lập được tổng các số hạng bằng nhau nào?

Phép tính của Hoa: 

=

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tổng các số hạng bằng nhau?

2 + 2 + 2 – 2

14 – 14  

4 + 4 + 4 + 4 + 4

6 + 4 + 7 + 8

Đáp án

4 + 4 + 4 + 4 + 4

Phương pháp giải :

- Em đọc kĩ các phương án đã cho.

- Tổng các số hạng bằng nhau là phép tính cộng các số hạng bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

2 + 2 + 2 – 2 không phải tổng các số hạng bằng nhau vì có dấu trừ.

14 – 14 là hiệu các số hạng bằng nhau.

4 + 4 + 4 + 4 + 4 là tổng các số hạng bằng nhau.

6 + 4 + 7 + 8 là tổng các số hạng khác nhau.

Chọn đáp án đúng: 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ chấm:

Cho phép tính: 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

Như vậy, ................................................

4 được lấy 3 lần

3 được lấy 4 lần

3 được lấy 12 lần

4 được lấy 12 lần

Đáp án

3 được lấy 4 lần

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ phép tính và điền số vào chỗ chấm phù hợp. 

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu thích hợp để tạo thành tổng các số hạng bằng nhau:

2

2

2 = 6

Đáp án

2

2

2 = 6

Phương pháp giải :

Đề bài yêu cầu tạo tổng.

Điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Tổng các số hạng bằng nhau nên ta điền dấu cộng:

2 + 2 + 2 = 6

Chọn đáp án: dấu +

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Phép tính: 

+

+

Đáp án

Phép tính: 

+

+

Phương pháp giải :

Em hãy quan sát kĩ bức tranh, mỗi đĩa có bao nhiêu cái cốc và có bao nhiêu đĩa .

Từ đó điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Lời giải chi tiết :

- Mỗi đĩa có 6 chiếc cốc.

- Có tất cả 3 đĩa.

- Ta được phép tính: 6 + 6 + 6 = 18.

Điền số vào chỗ chấm lần lượt: 6, 6, 6, 18.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Quan sát bức tranh dưới đây và viê tổng các số hạng bằng nhau:  

Phép tính: 

Vậy 

được lấy

lần. 

Đáp án

Phép tính: 

Vậy 

được lấy

lần. 

Phương pháp giải :

Em hãy quan sát kĩ bức tranh, mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam và có bao nhiêu đĩa cam. Từ đó tạo thành tổng các số hạng bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Trong mỗi đĩa có 5 quả cam. 

Có tất cả 4 đĩa cam.

Tổng số hạng bằng nhau là: 5 + 5 + 5 + 5 = 20. 5 được lấy 4 lần.

Chọn đáp án: 5 + 5 + 5 + 5 = 20. 5 được lấy 4 lần.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Tạo tổng các số hạng bằng nhau từ các dữ liệu đã cho: 

8

16 

Đáp án

16 

Phương pháp giải :

Sắp xếp các số, dấu +, dấu = để tạo thành một tổng các số hạng bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Tổng các số hạng bằng nhau: 8 + 8 = 16

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số vào chỗ chấm thích hợp để tạo thành tổng các số hạng bằng nhau:

5 + 

= 15 

Đáp án

5 + 

= 15 

Phương pháp giải :

Em hãy xác định số hạng thích hợp để tạo thành tổng các số hạng bằng nhau.

Điền số hạng vào chỗ trống.  

Lời giải chi tiết :

Số hạng cần điền là 5.

Kết quả của phép tính cộng là 15, nên ta có phép cộng: 5 + 5 + 5 = 15

Chọn đáp án cần điền: 5 + 5  

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tạo tổng các số hạng bằng nhau phù hợp với yêu cầu sau:

7 được lấy 3 lần.

7 x 7 x 7 

7 + 3 

7 + 7 + 7 

Đáp án

7 x 7 x 7 

7 + 3 

7 + 7 + 7 

Phương pháp giải :

Xác định số hạng của tổng: số 7.

7 được lấy 3 lần, tạo tổng thích hợp.

Chọn đáp án chính xác.  

Lời giải chi tiết :

Số hạng bằng nhau là số 7.

7 được lấy 3 lần nên ta có: 7 + 7 + 7 = 21.

Chọn đáp án: 7 + 7 + 7

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tổng dưới đây có bao nhiêu số hạng bằng nhau?

9 + 9 + 9 + 9 + 9

5

6

7

8

Đáp án

5

Phương pháp giải :

Em nhớ lại kiến thức về Số hạng, tổng

Số hạng + số hạng = Tổng

Em đọc kĩ tổng đã cho và xác định những số nào là số hạng.

-Đếm xem có tất cả bao nhiêu số hạng bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Tổng đã cho có số hạng là số 9.

Số hạng 9 xuất hiện 5 lần, vậy tổng đã cho có 5 số hạng bằng nhau.

Chọn đáp án: 5

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Bạn Hoa lập một tổng gồm 6 số hạng bằng nhau. Biết rằng số hạng trong dãy là nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Hoa đã lập được tổng các số hạng bằng nhau nào?

Phép tính của Hoa: 

=

Đáp án

Phép tính của Hoa: 

=

Phương pháp giải :

Xác định số hạng của tổng: số hạng là số nhỏ nhất có hai chữ số.

Xác định tổng có bao nhiêu số hạng: 6 số hạng.

Lập tổng gồm 6 số hạng bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10, vậy số hạng là 10.

Tổng có 6 số hạng bằng nhau (hay tổng của 6 số 10)

Ta có tổng: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

close