Trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng Toán 2 chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho hình vẽ như sau:

Trong hình vẽ trên, A, B, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Cách ghi nào sau đây là đúng?
A. C, d, e là ba điểm thẳng hàng
B. C, d, E là ba điểm thẳng hàng
C. c, d, e là ba điểm thẳng hàng
D. C, D, E là ba điểm thẳng hàng
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Ba điểm M, N, P có phải là ba điểm thẳng hàng hay không?
A. Có
B. Không
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai
Cho hình vẽ như sau:
Ba điểm G, H, I không thẳng hàng. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng
b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng
Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

A. Ba điểm A, B, I thẳng hàng
B. Ba điểm A, I, C thẳng hàng
C. Ba điểm B, G, C thẳng hàng
D. Ba điểm A, B, C thẳng hàng
E. Ba điểm B, G, I thẳng hàng
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Dùng thước kiểm tra ba điểm thẳng hàng ta có kết quả:

A. Ba điểm H, I, K thẳng hàng
B. Ba điểm H, I, K không thẳng hàng
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Dùng thước kiểm tra ba điểm thẳng hàng ta có kết quả:
A. Ba điểm B, T, S thẳng hàng
B. Ba điểm B, T, S không thẳng hàng
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Cách vẽ thêm điểm I để có ba điểm H, I, K thẳng hàng là:
A. 
B. 
C. 
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cách vẽ thêm điểm O để có ba điểm G, O, N không thẳng hàng là:

A. 
B. 
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
Câu 11 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.
Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.
Đúng
Sai
b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng.
Đúng
Sai
Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong hình đã cho có tất cả cặp ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho hình vẽ như sau:

Trong hình vẽ trên, A, B, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :
Quan sát hình vẽ rồi xác định tính đúng sai của câu đã cho.
Lời giải chi tiết :

Quan sát ta thấy ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

Chọn đáp án "Đúng".
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Cách ghi nào sau đây là đúng?
A. C, d, e là ba điểm thẳng hàng
B. C, d, E là ba điểm thẳng hàng
C. c, d, e là ba điểm thẳng hàng
D. C, D, E là ba điểm thẳng hàng
Đáp án
D. C, D, E là ba điểm thẳng hàng
Phương pháp giải :

- Nhớ lại cách ghi tên các điểm: tên điểm thường được viết bằng chữ in hoa.

- Quan sát ta thấy ba điểm C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng nên chúng thẳng hàng.
Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy ba điểm C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng nên C, D, E là ba điểm thẳng hàng.

Vậy cách ghi đúng là “C, D, E là ba điểm thẳng hàng”.

Chọn D.
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Ba điểm M, N, P có phải là ba điểm thẳng hàng hay không?
A. Có
B. Không
Đáp án
B. Không
Phương pháp giải :
Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.
Lời giải chi tiết :

Ba điểm M, N, P không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm đó không thẳng hàng.

Chọn B.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai
Cho hình vẽ như sau:
Ba điểm G, H, I không thẳng hàng. Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :
Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.
Lời giải chi tiết :

Ba điểm G, H, I không cùng nằm trên một đường thẳng nên ba điểm đó không thẳng hàng.

Vậy phát biểu “Ba điểm G, H, I không thẳng hàng” là đúng.

Chọn đáp án "Đúng".

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng
b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng
Đáp án
a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng
b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng
Phương pháp giải :
Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.
Lời giải chi tiết :

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng    

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng   

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

A. Ba điểm A, B, I thẳng hàng
B. Ba điểm A, I, C thẳng hàng
C. Ba điểm B, G, C thẳng hàng
D. Ba điểm A, B, C thẳng hàng
E. Ba điểm B, G, I thẳng hàng
Đáp án
B. Ba điểm A, I, C thẳng hàng
E. Ba điểm B, G, I thẳng hàng
Phương pháp giải :
Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.
Lời giải chi tiết :

Ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ là:

- Ba điểm A, I, C thẳng hàng.

- Ba điểm B, G, I thẳng hàng.

Vậy đáp án đúng là B và E.
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Dùng thước kiểm tra ba điểm thẳng hàng ta có kết quả:

A. Ba điểm H, I, K thẳng hàng
B. Ba điểm H, I, K không thẳng hàng
Đáp án
A. Ba điểm H, I, K thẳng hàng
Phương pháp giải :
Dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.
Lời giải chi tiết :

Dùng thước thẳng kiểm tra ta thấy ba điểm H, I, K cùng nằm trên 1 cạnh của thước. Do đó ba điểm H, I, K thẳng hàng.

Chọn A.
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Dùng thước kiểm tra ba điểm thẳng hàng ta có kết quả:
A. Ba điểm B, T, S thẳng hàng
B. Ba điểm B, T, S không thẳng hàng
Đáp án
B. Ba điểm B, T, S không thẳng hàng
Phương pháp giải :
Dùng thước thẳng để kiểm tra, nếu 3 điểm cùng nằm trên 1 cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.
Lời giải chi tiết :

Dùng thước thẳng kiểm tra ta thấy ba điểm B, T, S không cùng nằm trên 1 cạnh của thước. Do đó ba điểm B, T, S không thẳng hàng.

Chọn B.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Cho hình vẽ như sau:
Cách vẽ thêm điểm I để có ba điểm H, I, K thẳng hàng là:
A. 
B. 
C. 
Đáp án
B. 
Phương pháp giải :

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng. Do đó để có ba điểm H, I, K thẳng hàng ta cần vẽ thêm điểm I sao cho điểm I nằm trên đường thẳng HK đã cho.

Lời giải chi tiết :

Để có ba điểm H, I, K thẳng hàng ta cần vẽ thêm điểm D sao cho điểm I nằm trên đường thẳng HK đã cho. Do đó trong các cách vẽ đã cho, chỉ có cách B là đúng.

Chọn B.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho hình vẽ như sau:

Cách vẽ thêm điểm O để có ba điểm G, O, N không thẳng hàng là:

A. 
B. 
C. Cả A và B đều sai
D. Cả A và B đều đúng
Đáp án
D. Cả A và B đều đúng
Phương pháp giải :
Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng. Do đó để có ba điểm G, O, N không thẳng hàng ta cần vẽ thêm điểm O sao cho điểm O không nằm trên đường thẳng GN đã cho.
Lời giải chi tiết :

Để có ba điểm G, O, N không thẳng hàng ta cần vẽ thêm điểm O sao cho điểm O không nằm trên đường thẳng GN đã cho. Do đó trong các cách vẽ đã cho, cả hai cách vẽ A và B đều đúng.

Chọn D.
Câu 11 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.
Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.
Đúng
Sai
b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng.
Đúng
Sai
Đáp án
a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng.
Đúng
Sai
b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng.
Đúng
Sai
d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng.
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Nếu ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng thì chúng thẳng hàng.

- Quan sát hình vẽ để xác định ba điểm thẳng hàng với nhau.
Lời giải chi tiết :

a) Ba điểm A, E, D thẳng hàng      

b) Ba điểm A, B, C thẳng hàng     

c) Ba điểm A, I, C thẳng hàng        

d) Ba điểm D, I, B thẳng hàng       

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong hình đã cho có tất cả cặp ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.
Đáp án
Trong hình đã cho có tất cả cặp ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.
Phương pháp giải :
Quan sát hình vẽ đã cho để tìm ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.
Lời giải chi tiết :

Ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng là:

- Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu nâu và màu hồng.

- Cúc áo (nút áo) màu xanh than, màu vàng và màu đỏ mận.

- Cúc áo (nút áo) màu nâu, màu đỏ tươi và màu xanh lá cây.

- Cúc áo (nút áo) màu vàng, xanh lá cây và màu cam.

Do đó, trong hình đã cho có tất cả 4 cặp ba chiếc cúc áo (nút áo) cùng nằm trên một đường thẳng.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 4.
close