Trắc nghiệm Ước lượng Toán 2 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Em ước lượng xem có bao nhiêu con bướm trong hình vẽ dưới đây.

A. 20 con bướm

B. 30 con bướm
C. 40 con bướm
D. 50 con bướm
Đáp án của giáo viên lời giải hay
C. 40 con bướm
Phương pháp giải :

- Tìm xem các con bướm được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu con bướm .

- Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số con bướm.

Lời giải chi tiết :

- Các con bướm được xếp thành 4 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 con bướm .

- Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 40 con bướm.

Chọn C.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó.

A. Ước lượng: Khoảng 2 chục viên bi; Đếm được: 31 viên bi.

B. Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi; Đếm được: 32 viên bi.

C. Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi; Đếm được: 33 viên bi.

D. Ước lượng: Khoảng 4 chục viên bi; Đếm được: 40 viên bi.
Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi; Đếm được: 32 viên bi.

Phương pháp giải :

- Tìm xem các viên bi được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu .

- Đếm số viên bi theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số viên bi.

- Đếm từng viên bi để biết chính xác có bao nhiêu viên bi.

Lời giải chi tiết :

- Các viên bi được xếp thành 3 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 viên vi.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Khoảng 3 chục viên bi.

- Đếm được: 32 viên bi.

Chọn B.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.

- Em ước lượng: Khoảng 

chục quả cà chua.
- Em đếm được: quả cà chua.
Đáp án của giáo viên lời giải hay

- Em ước lượng: Khoảng 

chục quả cà chua.
- Em đếm được: quả cà chua.
Phương pháp giải :

- Tìm xem các quả cà chua được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả cà chua .

- Đếm số quả cà chua theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả cà chua.

- Đếm từng quả cà chua để biết chính xác có bao nhiêu quả cà chua.

Lời giải chi tiết :

- Các quả cà chua được xếp thành 4 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 quả cà chua.

- Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

- Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua.

- Em đếm được: 42 quả cà chua.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là 4 và 42.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng 

ngôi sao.


Đếm: Có ngôi sao.
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ước lượng: Có khoảng 

ngôi sao.


Đếm: Có ngôi sao.
Phương pháp giải :

- Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

Lời giải chi tiết :

- Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

- Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là 30 và 28.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Ước lượng rồi đếm.
A. Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 44 chiếc máy bay.

B. Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 45 chiếc máy bay.

C. Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 54 chiếc máy bay.

D. Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 50 chiếc máy bay.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay;

      Đếm: Có 50 chiếc máy bay.

Phương pháp giải :

- Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

- Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

Lời giải chi tiết :

- Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

- Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

- Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Chọn D.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.

Ước lượng: Có khoảng 

chiếc thuyền;


Đếm: Có chiếc thuyền.
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ước lượng: Có khoảng 

chiếc thuyền;


Đếm: Có chiếc thuyền.
Phương pháp giải :

- Tìm xem các chiếc thuyền được xếp thành mấy cột và mỗi cột có khoảng bao nhiêu chiếc thuyền.

- Đếm số theo các cột (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số chiếc thuyền.

Lời giải chi tiết :

- Các được xếp thành 4 cột.

- Mỗi cột có khoảng 10 chiếc thuyền.

- Đếm số theo các cột (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là 40 và 41.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Ước lượng rồi đếm.