Trắc nghiệm Bài 21. Sinh sản ở thực vật - Sinh 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

 • A
  từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
 • B
  chỉ từ rễ của cây
 • C
  chỉ từ một phần thân của cây
 • D
  chỉ từ lá của cây
Câu 2 :

Sinh sản bằng bào tử là tạo ra thế hệ mới từ

 • A
  bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • B
  bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • C
  bao tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • D
  hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
Câu 3 :

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A
  có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
 • B
  tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
 • C
  duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
 • D
  hình thức sinh sản phổ biến
Câu 4 :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A
  cần 2 cá thể
 • B
  không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C
  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D
  chỉ cần giao tử cái
Câu 5 :

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

 • A
  tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)
 • B
  hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển
 • C
  hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
 • D
  cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới
Câu 6 :

Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

 • A
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
 • B
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
 • C
  của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
 • D
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
Câu 7 :

Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Nhân nhanh số lượng cây giống lớn
 • B
  Phục chế được các giống cây quý
 • C
  Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ
 • D
  Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ
Câu 8 :

Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là

 • A
  Aa
 • B
  aa
 • C
  AA
 • D
  AAa
Câu 9 :

Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

 • A
  cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
 • B
  tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
 • C
  tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
 • D
  tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định
Câu 10 :

Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

 • A
  rễ phụ       
 • B
  lóng
 • C
  thân rễ       
 • D
  thân bò
Câu 11 :

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

 • A
  có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • B
  ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • C
  có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • D
  của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới
Câu 12 :

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bằng bào tử có ở:

 • A
  (1) và (2)       
 • B
  (1) và  (4)
 • C
  (2) và (3)       
 • D
  (3) và (4)
Câu 13 :

Thụ phấn là quá trình:

 • A
  Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy
 • B
  Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng
 • C
  Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy
 • D
  Hợp nhất giữa nhị và nhụy
Câu 14 :

Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?

 • A
  Toàn năng
 • B
  Phân hóa
 • C
  Chuyên hóa cao
 • D
  Tự dưỡng
Câu 15 :

Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

 • A
  hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài
 • B
  hạt phấn và nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây
 • C
  hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
 • D
  hạt phấn và trứng của cùng hoa
Câu 16 :

Khi nói về giao tử đực ở thực vật có hoa, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

1. Từ tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành hạt phấn

2. Từ tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành túi phôi

3. Từ 1 tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành 8 hạt phấn

4. Từ một tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành 32 túi phôi

Mỗi thể giao tử đực có hai tế bào đơn bội

 • A
  5
 • B
  4
 • C
  3
 • D
  2
Câu 17 :

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

 • A
  nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • B
  hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ
 • C
  hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội
 • D
  hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi
Câu 18 :

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A
  Tập trung nước nuôi các cành ghép
 • B
  Tránh gió mưa làm bay cành ghép
 • C
  Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
 • D
  Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá
Câu 19 :

Điều không đúng khi nói về quả là:

 • A
  quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
 • B
  quả không hạt đều là quá đơn tính
 • C
  quả có vai trò bảo vệ hạt
 • D
  quả có thể là phương tiện phát tán hạt
Câu 20 :

Xét các đặc điểm sau:

1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

2. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

3. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

4. Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

5. Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

6. Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A
  (1), (2), (3), (4) và (6)      
 • B
  (3) và (5)
 • C
  (1) và (2)       
 • D
  (1), (2), (3), (4) và (5)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra

 • A
  từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
 • B
  chỉ từ rễ của cây
 • C
  chỉ từ một phần thân của cây
 • D
  chỉ từ lá của cây

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây

Lời giải chi tiết :

A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây

Câu 2 :

Sinh sản bằng bào tử là tạo ra thế hệ mới từ

 • A
  bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • B
  bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • C
  bao tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.
 • D
  hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sinh sản bằng bào tử là tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Lời giải chi tiết :

A. bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể.

Câu 3 :

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A
  có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
 • B
  tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
 • C
  duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
 • D
  hình thức sinh sản phổ biến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đặc điểm ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là:

- Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

- Tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

- Hình thức sinh sản phổ biến

Lời giải chi tiết :

C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

Câu 4 :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A
  cần 2 cá thể
 • B
  không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C
  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D
  chỉ cần giao tử cái

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khái niệm sinh sản vô tính

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 5 :

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

 • A
  tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)
 • B
  hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển
 • C
  hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
 • D
  cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Lời giải chi tiết :

D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Câu 6 :

Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là n,

 • A
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n
 • B
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n
 • C
  của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
 • D
  của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Lời giải chi tiết :

D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n

Câu 7 :

Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Nhân nhanh số lượng cây giống lớn
 • B
  Phục chế được các giống cây quý
 • C
  Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ
 • D
  Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô:

- Nhân nhanh số lượng cây giống lớn

- Phục chế được các giống cây quý

- Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ

Lời giải chi tiết :

D. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ

Câu 8 :

Lấy hạt phấn của cây có kiểu gen Aa thụ phấn cho cây có kiểu gen aa. Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là

 • A
  Aa
 • B
  aa
 • C
  AA
 • D
  AAa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trong số các hạt được tạo ra, hạt có nội nhũ mang kiểu gen AAa của phôi là  Aa

Lời giải chi tiết :

A. Aa

Câu 9 :

Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

 • A
  cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
 • B
  tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
 • C
  tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
 • D
  tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đặc điểm của sinh sản vô tính là:

- Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu

- Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn

- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

Lời giải chi tiết :

B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi

Câu 10 :

Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

 • A
  rễ phụ       
 • B
  lóng
 • C
  thân rễ       
 • D
  thân bò

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng thân rễ       

Lời giải chi tiết :

C. thân rễ       

Câu 11 :

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp

 • A
  có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • B
  ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • C
  có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
 • D
  của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Lời giải chi tiết :

B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Câu 12 :

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bằng bào tử có ở:

 • A
  (1) và (2)       
 • B
  (1) và  (4)
 • C
  (2) và (3)       
 • D
  (3) và (4)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh sản bằng bào tử có ở: rêu và quyết

Lời giải chi tiết :

C. (2) và (3)       

Câu 13 :

Thụ phấn là quá trình:

 • A
  Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy
 • B
  Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng
 • C
  Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhụy
 • D
  Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thụ phấn là quá trình: vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy

Lời giải chi tiết :

A. Vận chuyển hạt từ nhị đến núm nhụy

Câu 14 :

Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?

 • A
  Toàn năng
 • B
  Phân hóa
 • C
  Chuyên hóa cao
 • D
  Tự dưỡng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ tính toàn năng của tế bào thực vật

Lời giải chi tiết :

A. Toàn năng

Câu 15 :

Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

 • A
  hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài
 • B
  hạt phấn và nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây
 • C
  hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài
 • D
  hạt phấn và trứng của cùng hoa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

Lời giải chi tiết :

C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

Câu 16 :

Khi nói về giao tử đực ở thực vật có hoa, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

1. Từ tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành hạt phấn

2. Từ tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành túi phôi

3. Từ 1 tế bào mẹ 2n trong bao phấn trải qua 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân để hình thành 8 hạt phấn

4. Từ một tế bào mẹ 2n trong noãn trải qua 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân để hình thành 32 túi phôi

Mỗi thể giao tử đực có hai tế bào đơn bội

 • A
  5
 • B
  4
 • C
  3
 • D
  2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi nói về giao tử đực ở thực vật có hoa, có 2 phát biểu đúng

Lời giải chi tiết :

D. 2

Câu 17 :

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của

 • A
  nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
 • B
  hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ
 • C
  hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội
 • D
  hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

Lời giải chi tiết :

B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

Câu 18 :

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A
  Tập trung nước nuôi các cành ghép
 • B
  Tránh gió mưa làm bay cành ghép
 • C
  Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
 • D
  Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để: tập trung nước nuôi các cành ghép

Lời giải chi tiết :

A. Tập trung nước nuôi các cành ghép

Câu 19 :

Điều không đúng khi nói về quả là:

 • A
  quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
 • B
  quả không hạt đều là quá đơn tính
 • C
  quả có vai trò bảo vệ hạt
 • D
  quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Điều không đúng khi nói về quả là quả không hạt đều là quá đơn tính

Lời giải chi tiết :

B. quả không hạt đều là quá đơn tính

Câu 20 :

Xét các đặc điểm sau:

1. Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

2. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

3. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

4. Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

5. Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

6. Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A
  (1), (2), (3), (4) và (6)      
 • B
  (3) và (5)
 • C
  (1) và (2)       
 • D
  (1), (2), (3), (4) và (5)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đặc điểm của sinh sản vô tính:

- Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

- Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

- Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

- Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

Lời giải chi tiết :

D. (1), (2), (3), (4) và (5)

close