Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều

Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Nếu... thì ... b) Nếu ... thì ...

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Nếu x \(\in N\) thì x \(\in N^*\).

b) Nếu x \(\in N^*\) thì x \(\in N\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tập hợp số tự nhiên: N = {0;1;2;3;4;...}

- Tập hợp số tự nhiên khác 0: N* = {1;2;3;4;....}

Lời giải chi tiết

Phát biểu a sai vì nếu x =0 thì x \(\in N\) nhưng x \(\notin N^*\) .

Phát biểu b đúng vì x \(\in N^*\) thì x là số tự nhiên khác 0 nên x là một số tự nhiên. Do đó .

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close