Trả bài tập làm văn số 5

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5 trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

(trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Vấn đề nghị luận đã được nhận thức rõ ngay từ đầu khi đọc phần đề bài. Bài viết đã cần phải trình bày đầy đủ các khía cạnh của sự việc, hiện tượng đời sống.

Câu 2

(trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Bài làm cần đưa ra hệ thống luận điểm

- Nêu ra cái đúng, cái sai, thuận lợi, cái hại của sự việc.

- Biết cách tạo phân tích nhiều mặt của một vấn đề để tránh.

Câu 3

(trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Luận điểm và luận cứ trong bài phải phù hợp với nhau, luận cứ phải phục vụ, hỗ trợ luận điểm trong việc làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận.

Câu 4

(trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Giữa các phần trong bài có sự liên kết, mạch lạc chặt chẽ với nhau.

Câu 5

(trang 51 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Cần sửa các lỗi diễn đạt, dùng từ.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close