Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền chữ số thích hợp vào dâu *

Quảng cáo

Đề bài

1. Điền chữ số thích hợp vào dâu * để được số \(\overline {157*} ,\overline {7*6} \) chia hết cho 3.

2. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ?

187 ;           1374 ;            2155 ;           

6543 ;               93258.

3. Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các chữ số đó :

a) Chia hết cho 9                                   

b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

1. Số \(\overline {157*} \) ⁝ 3, do đó \(1 + 5 + 7 + * = (13 + *) ⁝ 3 => * \in {\rm{\{ }}2;5;8\} \)

Số \(\overline {7*6} \) ⁝ 3, do đó \(7 + * + 6 = (13 + *) ⁝ 3 => * \in {\rm{\{ }}2;5;8\} \)

2. 187 không chia hết cho 3. Vì \(1 + 8 + 7 = 16,\) 16 không chia hết cho 3

187 không chia hết cho 9. Vì \(1 + 8 + 7 = 16,\) 16 không chia hết cho 9

1374 ⁝ 3. Vì 1 + 3 + 7 + 4 = 15, 15 ⁝ 3

1374 không chia hết cho 9. Vì \(1 + 3 + 7 + 4 = 15,\) 15 không chia hết cho 9

2155 không chia hết cho 3. Vì \(2 + 1 + 5 + 5 = 13,\) 13 không chia hết cho 3

2155 không chia hết cho 9. Vì \(2 + 1 + 5 + 5 = 13,\) 13 không chia hết cho 9

6543 ⁝ 3. Vì 6 + 5 + 4 + 3 = 18, 18 ⁝ 3

6543 ⁝ 9. Vì 6 + 5 + 4 + 3 = 18, 18 ⁝ 9

93258 ⁝ 3. Vì 9 + 3 + 2 + 5 + 8 = 27, 27 ⁝ 3

93258 ⁝ 9. Vì 9 + 3 + 2 + 5 + 8 = 27, 27 ⁝ 9

3.

a) Các số đó là 450, 405, 540, 504

b) Các số đó là 453, 534, 543, 354, 345, 435

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close