Thử tài bạn trang 67 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

Quảng cáo

Đề bài

1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

792 ;              750 ;             

1786 ;             985 ;             3687.

2. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

a) 346 + 520                   

b) 970 – 765

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 52             

d) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 – 85.

Lời giải chi tiết

1. Trong các số đã cho, các số chia hết cho 2 là 792; 750; 1786 các số chia hết cho 5 là 750; 985 và số chia hết cho cả 2 và 5 là 750

2. a) Ta có: 346 ⁝ 2, 520 ⁝ 2. Do đó \((346 + 520) \,⁝ 2\)

Ta có 346 không chia hết cho 5, 520 ⁝ 5. Do đó (346 + 520) không chia hết cho 5

b) Ta có 970 ⁝ 2, 765 không chia hết cho 2. Do đó (970 – 765) không chia hết cho 2

Ta có 970 ⁝ 5, 765 ⁝ 5. Do đó \((970 – 765)\, ⁝ 5\)

c) Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 2, 52 ⁝ 2. Do đó (1.2.3.4.5.6 + 52) ⁝ 2

Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 5, 52 không chia hết cho 5. Do đó (1.2.3.4.5.6 + 52) không chia hết cho 5

d) Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 2; 85 không chia hết cho 2. Do đó (1.2.3.4.5.6 – 85) không chia hết cho 2

Ta có 1.2.3.4.5.6 ⁝ 5; 85 ⁝ 5. Do đó (1.2.3.4.5.6 – 85) ⁝ 5

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close