Thử tài bạn 2 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

1. Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không ? Vì sao ?

a) \(\dfrac{1}{2}\) và \(\dfrac{3}{6}\)                     b) \(\dfrac{{ - 3}}{4}\) và \(\dfrac{{ - 6}}{{10}}\)  

c) \(\dfrac{{ - 2}}{5}\) và \(\dfrac{8}{{ - 20}}\)             d) 5 và \(\dfrac{20}{ 4}.\)

2. Tìm số nguyên x, biết : \(\dfrac{x}{5} = \dfrac{{12}}{3}\)

Lời giải chi tiết

1.

\(a)\;\dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{6}\)  vì \(1.6 = 3.2\)

\(b)\;\dfrac{{ - 3}}{4} \ne \dfrac{{ - 6}}{{10}}\)  vì \( - 3.10 \ne  - 6.4\)

\(c)\;\dfrac{{ - 2}}{5} = \dfrac{8}{{ - 20}}\)  vì \(-2.(-20) = 8.5\)

\(d)\;5 = \dfrac{20} { 4}\)  vì \(5.4 = 20\)

2.

\(\eqalign{
& {x \over 5} = {{12} \over 3} \cr
& \Rightarrow 3x = 12.5 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,3\,x = 60 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 60:3 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 20 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close