Thử tài bạn 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép cộng các phân số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép cộng các phân số sau :

a) \({3 \over 7} + {2 \over 7}\) ;               b) \({5 \over 9} + {{ - 4} \over 9}\);              

c) \({{ - 7} \over {10}} + {{ - 1} \over {10}}\);                 d) \({6 \over {18}} + {{ - 14} \over {21}}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 7} + {2 \over 7} = {{3 + 2} \over 7} = {5 \over 7}  \cr  & b){5 \over 9} + {{ - 4} \over 9} = {{5 + ( - 4)} \over 9} = {1 \over 9}  \cr  & c){{ - 7} \over {10}} + {{ - 1} \over {10}} = {{ - 7 + ( - 1)} \over {10}} = {{ - 8} \over {10}} = {{ - 4} \over 5}  \cr  & d){6 \over {18}} + {{ - 14} \over {21}} = {1 \over 3} + {{ - 2} \over 3} = {{1 + ( - 2)} \over 3} = {{ - 1} \over 3}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close