Phương pháp giải bài tập khúc xạ ánh sáng

Phương pháp giải bài tập khúc xạ ánh sáng

Quảng cáo

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Quảng cáo
decumar

I - DẠNG 1: XÁC ĐỊNH GÓC TỚI, GÓC KHÚC XẠ -  ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Phương pháp:

Sử dụng các công thức:

 
* Ví dụ: Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 4/3 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5. Tính góc khúc xạ biết góc tới i = 300.
 
* Lời giải chi tiết:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} \Rightarrow \sin r = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}.\sin i = \frac{4}{{3.1,5}}.\sin {30^0} = \frac{4}{9}\\
\Rightarrow r = {26^0}23'
\end{array}\)

II- DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ LƯỠNG CHẤT PHẲNG

1. Nguyên tắc dựng ảnh

Để dựng ảnh của một vật qua mặt phân cách giữa hai môi trường bằng mặt khúc xạ cần phải dựng:

- Bước 1: Dựng 2 chùm tia tới

       + Tia 1 truyền thẳng với góc tới i = 0

       + Tia 2 tia tới có góc tới \(i \ne 0\)

- Bước 2: Dựng tia khúc xạ bởi 2 tia nói trên rồi kéo dài 2 tia khúc xạ này cắt nhau tại một điểm thì đó là ảnh của vật.

2. Nguyên tắc

- Vật thật đi qua lưỡng chất phẳng cho ta ảnh ảo (ta nói ảnh và vật luôn có bản chất trái ngược nhau)

- Sơ đồ tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng: \({S_{{n_1}}}{\xrightarrow[H]{{LCP}}_{{n_2}}}S'\)

Ta có công thức: \(\frac{{SH}}{{{n_1}}} = \frac{{S'H}}{{{n_2}}}\)    

III- DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ BẢN MẶT SONG SONG

1. Định nghĩa

Bản mặt song song là khối chất trong suốt, đồng chất có bề dày là e, chiết suất n > 1.

2. Đường đi của tia sáng qua bản mặt //

- Tia tới và tia ló qua bản mặt song song luôn song song

- Vật thật qua bản mặt song song luôn cho ảnh ảo (ảnh và vật khác bản chất)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close