Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 79, 80 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Trung Quốc:

- Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc.

- Lần đầu tiên giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.

- Từ sau phong trào, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng. Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

- Đánh dấu bước chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close