Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây

Định lí liên hệ giữa cung và dây

Quảng cáo

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

                   \(\overparen{AB}=\overparen{CD} \Rightarrow AB = CD\)

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

                  \(AB = CD \Rightarrow \overparen{AB} =\overparen{CD}\)

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

                         \(\overparen{AB}>\overparen{CD} \Rightarrow AB > CD\)

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

                         \(AB > CD \Rightarrow \overparen{AB} >\overparen{CD}\)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài