Lý thuyết hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Quảng cáo

1. Định nghĩa

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Ví dụ: \(ABCD\) là hình thang cân (đáy \(AB; CD\))

\(\Leftrightarrow AB // CD\) và \(\widehat{C}=\widehat{D}\)

2. Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Ví dụ: \(ABCD\) là hình thang cân (đáy \(AB, CD\)) \( \Rightarrow  AD = BC\)

Định lí 2: Trong một hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Ví dụ: \(ABCD\) là hình thang cân (đáy \(AB, CD\))  \( \Rightarrow  AC = BD\) 

Định lí 3: Trong hình thang cân, hai góc kề 1 đáy bằng nhau

Ví dụ: Hình thang \(ABCD\) (đáy \(AB, CD\))  \(\Rightarrow \widehat{C}=\widehat{D}\) và \(\widehat{A}=\widehat{B}\)

3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

- Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

- Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

>> Xem thêm

Quảng cáo
close