Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn

Công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn

Quảng cáo

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(C = 2\pi R\)

Nếu gọi \(d\) là đường kính đường tròn \((d=2R)\) thì \(C = πd\)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung có số đo \(n^0\) được tính theo công thức: \( l\)= \(\dfrac{\pi Rn}{180}\).         

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài