Luyện tập 1 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \((9{x^4} - 12{x^3} + 6{x^2}):3{x^2}\) ;

b) \((24{x^5} + 12{x^4} - 7{x^3}):6{x^3}\) ;

c) \((15{x^3}{y^3} + 12{x^2}{y^4} - 9{x^2}{y^2}):3{x^2}{y^2}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,\left( {9{x^4} - 12{x^3} + 6{x^2}} \right):\left( {3{x^2}} \right) = {{9{x^4}} \over {3{x^2}}} - {{12{x^3}} \over {3{x^2}}} + {{6{x^2}} \over {3{x^2}}} = 3{x^2} - 4x + 2  \cr  & b)\,\,\left( {24{x^5} + 12{x^4} - 7{x^3}} \right):\left( {6{x^3}} \right) = {{24{x^5}} \over {6{x^3}}} + {{12{x^4}} \over {6{x^3}}} - {{7{x^3}} \over {6{x^3}}} = 4{x^2} + 2x - {7 \over 6}  \cr  & c)\,\,\left( {15{x^3}{y^3} + 12{x^2}{y^4} - 9{x^2}{y^2}} \right):\left( {3{x^2}{y^2}} \right) = {{15{x^3}{y^3}} \over {3{x^2}{y^2}}} + {{12{x^2}{y^4}} \over {3{x^2}{y^2}}} - {{9{x^2}{y^2}} \over {3{x^2}{y^2}}} = 5xy + 4{y^2} - 3 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải