II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam trang 10, 11, 12 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Hãy cho biết đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hóa Việt Nam. Em hãy chỉ rõ các thời kì phát triển của văn hóa Việt Nam và nêu nét chính của từng thời kì. Hãy cho biết đối tượng, phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam. Hãy giới thiệu nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kì. Hãy cho biết đối tượng của lịch sử xã hội Việt Nam. Hãy tóm tắt nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam. Giải thích đối tượng của lịch sử kinh tế Việt Nam. Tóm tắt nét chính về lịch sử kinh tế Việt Nam qua các

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục II.1

Trả lời câu hỏi mục II.1 trang 13 sách Chuyên đề Lịch sử 10

1. Hãy cho biết đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hóa Việt Nam.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II.1 trang 11 sách Chuyên đề.

Lời giải chi tiết:

Đối tượng của lịch sử văn hóa Việt Nam: toàn bộ đời sống văn hóa trong quá khứ

Phạm vi: từ thời tiền sử đến ngày nay của quốc gia-dân tộc Việt Nam nói chung và từng cộng đồng, cư dân sinh sống trên mảnh đất Việt Nam nói riêng. 

? mục II.1

Trả lời câu hỏi mục II.1 trang 13 sách Chuyên đề Lịch sử 10

2. Em hãy chỉ rõ các thời kì phát triển của văn hóa Việt Nam và nêu nét chính của từng thời kì.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung hình 13 GSK 

Lời giải chi tiết:

? mục II.2

Trả lời câu hỏi mục II.2 trang 12 sách Chuyên đề Lịch sử

1. Hãy cho biết đối tượng, phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II.2 trang 12 sách chuyên đề Lịch sử. 

Lời giải chi tiết:

Đối tượng: gồm toàn bộ đời sống tinh thần trong quá khứ của dân tộc và của từng cộng đồng người. 

Phạm vi: Tôn giáo, lí thuyết triết học, tư tưởng chính trị và các trường phái khoa học được xem là những hình thức thể hiện tiêu biểu nhất của tư tưởng, trở thành bộ phận cốt lõi, có ảnh hưởng to lớn nhất trong đời sống tư tưởng nhân loại. 

? mục II.2

Trả lời câu hỏi mục II.2 trang 12 sách Chuyên đề Lịch sử 

2. Hãy giới thiệu nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kì. 

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung hình 19 trang 15  

Lời giải chi tiết:

Thời kì cổ trung đại

Thời kỳ cận- hiện đại

Cơ sở:

- Tình yêu lao động, cùng nhau chung sống lương thiện, nhân ái, nghĩa tình, cùng đoàn kết, dũng cảm đương đầu với thiên tai, địch họa.

- Yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nhận có chọn lọc ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Phật giáo, Nho giáo,.. để làm giàu thêm kho tàng tư tưởng chính trị và đời sống tinh thần của dân tộc theo hệ tư tưởng quân chủ - phong kiến tập quyền. 

- Hình thành trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản tiến bộ ở Việt Nam. 

- Sự xuất hiện của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam. 

Giá trị cốt lõi của tư tưởng chính trị Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, và khoan hòa, nhân ái.

? mục II.3

Trả lời câu hỏi mục II.3 trang 19 sách Chuyên đề Lịch sử

1. Hãy cho biết đối tượng của lịch sử xã hội Việt Nam.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II.3 trang 17 Sách chuyên đề. 

Lời giải chi tiết:

Đối tượng của lịch sử xã hội Việt Nam: xã hội loài người trong lịch sử từ xã hội nguyên thủy, xã hội cổ đại, xã hội phong kiến, xã hội tư bản đến xã hội chủ nghĩa. 

? mục II.3

Trả lời câu hỏi mục II.3 trang 19 sách Chuyên đề Lịch sử

2. Hãy tóm tắt nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam 

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 21 trang 18 SGK

Lời giải chi tiết:

? mục II.4

Trả lời câu hỏi mục II. 4 trang 21 Chuyên đề Lịch sử

1. Giải thích đối tượng của lịch sử kinh tế Việt Nam 

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II.4 trang 19 Sách chuyên đề. 

Lời giải chi tiết:

Đối tượng của lịch sử kinh tế là toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các phương thức sản xuất (người lao động, công cụ lao động và các phương tiện sản xuất) và quan hệ sản xuất, các tư tưởng kinh tế, các tổ chức kinh tế và các sản phẩm của lao động sản xuất. 

? mục II.4

Trả lời câu hỏi mục II. 4 trang 21 Chuyên đề Lịch sử

2. Tóm tắt nét chính về lịch sử kinh tế Việt Nam qua các thời kì.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục II.4 trang 19 Sách chuyên đề. 

Lời giải chi tiết:

Thời kì cổ đại

Thời kì trung đại

Thời kỳ cận đại

Thời kỳ hiện đại

Nền kinh tế sơ khai; kinh tế tự nhiên, nông nghiệp trồng lúa nước, giao lưu thương mại (sơ khai)

Nền kinh tế truyền thống nông nghiệp lúa nước, thủ công nghiệp, thương nghiệp (hạn chế). 

Nền kinh tế thuộc địa:

- Nông nghiệp trồng lúa nước, công nghiệp thương nghiệp

- Yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại đen xen.

- Trước năm 1986: từng bước xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

- Từ 1986-nay: mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế nhiều thành phần, mở, năng động hơn. 

  • Luyện tập và vận dụng trang 22 chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Lập bảng thống kê những hình thức trình bày lịch sử và nêu ví dụ cụ thể. Tại sao thông sử là hình thức trình bày phổ biến nhất. Em hãy cùng nhóm bạn tìm hiểu và giới thiệu về một bộ thông sử Việt Nam hoặc thế giới. Em hãy thể hiện lại nét chính của lịch sử Việt Nam theo các lĩnh vực (văn hóa, tư tưởng, xã hội, kinh tế,...) trên trục thời gian.

  • I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực trang 7, 8, 9 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Hãy giới thiệu tóm tắt một số cách trình bày lịch sử truyền thống và nêu ví dụ. Thông sử là gì? Nội dung chính của thông sử. Theo em, những cuốn sách như trong Hình 6 (tr.8) có phải là thông sử không? Vì sao? Giới thiệu khái quát một số lĩnh vực của lịch sử. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực. Khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới. Kể tên một số cuốn sách lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close