I. Di sản văn hóa trang 24, 25, 26 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Dựa vào thông tin trong mục a em hiểu thế nào là di sản văn hóa. Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa và lấy ví dụ để chứng minh cho từng ý nghĩa đó. Di sản văn hóa gồm những loại nào. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa. Thảo luận và nêu ví dụ về từng loại di tích theo bảng xếp hạng ở trên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I.1

Trả lời câu hỏi mục I.1 trang 24 Chuyên đề lịch sử 10

1. Dựa vào thông tin trong mục a em hiểu thế nào là di sản văn hóa?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I.1.a trang 24 sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

Di sản văn hóa chính là hệ thống các giá trị và tinh thần do một cộng đồng người sáng tạo, tích lũy trong một quá trình lịch sử lâu dài và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. 

? mục I.1

Trả lời câu hỏi mục I.1 trang 24 Chuyên đề lịch sử 10

 

2. Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa và lấy ví dụ để chứng minh cho từng ý nghĩa đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I.1.b trang 24 sách chuyên đề 

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của di sản văn hóa:

- Là tài sản vô giá của cộng đồng dân tộc, của quốc gia tạo nên giá trị cốt lõi, đặc sắc của mỗi dân tộc

- Tạo sinh kế cho cá nhân và cộng đồng, là một trong những nguồn lực phát triển đất nước

- Thúc đẩy hòa bình, đoàn kết quốc tế thông qua hoạt động giao lưu văn hóa và tôn trọng tính đa dạng.  

? mục I.2.a

Trả lời câu hỏi mục I.2.a trang 26 Chuyên đề Lịch sử 10

1. Di sản văn hóa gồm những loại nào? Dựa vào cách phân loại ở trên, em hãy cho biết trong các hình 5-7, hình ảnh nào phản ánh di sản văn hóa phi vật thể, hình ảnh nào phản ánh di sản văn hóa vật thể?

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 1  mục I.2.a trang 24 sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

Phân loại di sản văn hóa theo hình thái biểu hiện của di sản:

- Di sản văn hóa vật thể

- Di sản văn hóa phi vật thể. 

Trong các hình 5-7

- Hình 5 và hình 6 là di sản văn hóa vật thể

- Hình 7 là di sản văn hóa phi vật thể

? mục I.2.a

2. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa. 

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I.2.a trang 25 sách chuyên đề

Lời giải chi tiết:

* Mục đích của việc phân loại di sản văn hóa là làm cơ sở cho việc quản lí,bảo vệ, khai thác tốt hơn giá trị của di sản. 

* Ý nghĩa của việc phân loại di sản: làm căn cứ để ra chính sách, biện pháp và có thái độ ứng xử đúng đắn với từng loại di sản, từ đó góp phần quản lí, bảo vệ, phát huy giá trị di sản tốt hơn.

? mục I.2.b

Trả lời câu hỏi mục I.2.b trang 26 Chuyên đề Lịch sử 10

1. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung mục I.2.b trang 26 sách chuyên đề 

Lời giải chi tiết:

* Mục đích của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa: xếp hạng di tích nhằm xác lập cpow sở pháp lí bảo vệ di tích (di tích được nhà nước bảo vệ bằng pháp luật).

* Ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa:

- Xác định trách nhiệm của từng cấp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

- Tạo điều kiện để nhân dân, cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác xã hội hóa bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và cả nước. 

? mục I.2.b

2. Thảo luận và nêu ví dụ về từng loại di tích theo bảng xếp hạng ở trên. 

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế. 

Học sinh có thể tra cứu danh sách di tích các cấp tại website của Cục Di sản.

Lời giải chi tiết:

Xếp hạng di tích

Ví dụ

Di tích cấp tỉnh

Đình làng La Hà, Đình Viên Châu,...

Di tích quốc gia

hành cung Lỗ Giang, đình Quán,  (Thái Bình), khu di tích Bạch Đằng Giang…

Di tích quốc gia đặc biệt

Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long… 

  • II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trang 27, 28, 29 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Bảo tồn di sản văn hóa là gì. Hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.Lấy ví dụ minh họa. Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Em hãy cho biết những có sở khoa học nào không được tuân thủ trong quá trình bảo tồn di sản Thung lũng En-bơ (Đức). Nêu một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thông qua sự kiện UNESCO ghi danh Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hãy cho biết

  • III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam trang 31, 32, 33 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32), em hãy xác định vị trí phân bố của một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Giới thiệu giá trị nổi bật của một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu (tự chọn). Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32) em hãy kể tên, xác định vị trí của một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Em hãy lựa chọn giới thiệu một di sản văn hóa vật thể tiêu biểu nhất. Thông qua một ví dụ cụ thể, giải thích vì sao các di sản được phân loại là di sản thiên nhiên/ di sản h

  • Luyện tập và vận dụng trang 44 chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Lập bảng thống kê về một số di sản tiêu biểu của Việt nam được UNESCO ghi danh theo gợi ý dưới đây. Ngoài các di sản đã được UNESSCO ghi danh, em hãy kể tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình. Theo em, những di sản của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triến của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản. Nếu là đại diện cho học sinh Việt Nam giới thiệu về một di sản nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ chọn di sản nào.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close