Hoạt động 4 trang 166 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 166 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời

- Để đúc một bức tượng bằng đồng người ta phải đun cho đồng nóng chảy rồi đổ vào khuôn. Em hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp để một khối đồng có khối lượng m = 6kg tăng từ nhiệt độ 33oC lên đến nhiệt độ nóng chảy (1083oC).

- Một ấm đun bằng inox có khối lượng \({m_1} = 0,7kg\) chứa 3 lít nước ở nhiệt độ \({t_0} = {25^o}C\) (hình H23.4). Biết nhiệt dung riêng của inox là \({c_1} = 400\,J/(kg.K).\)Em hãy tính nhiệt lượng thu vào của ấm nước để đun cho nước trong ấm bắt đầu sôi (nhiệt độ t = 100oC)

                                                     

Lời giải chi tiết

- Ta có khối lượng của đồng là m = 6kg.

\({t_1} = {33^o}C\) và \({t_2} = {1083^o}C\)

Nhiệt dung riêng của đồng c = 380 J/(kg.K)

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

\(Q = m.c.\Delta t = 6.280.\left( {1083 - 33} \right) \)\(= 2394\,kJ\)

- Ta có

Khối lượng của inox \({m_1} = 0,7kg\)

Khối lượng riêng của nước \({m_1} = 0,3kg\)

Nhiệt dung riêng của inox và nước lần lượt là \({c_1} = 400\,J/(kg.K)\) và \({c_2} = 4200\,J/(kg.K).\)

Nhiệt độ trước và sau \({t_1} = {25^o}C\) và \({t_2} = {100^o}C\)

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

\( Q = 0,7.400.\left( {100 - 25} \right) +\)\( 3.4200.\left( {100 - 25} \right) \)\(= 966000\,J  \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài