Hoạt động 10 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát vị trí của các cặp đường tròn sau và điền vào chỗ trống.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Quan sát vị trí của các cặp đường tròn sau và điền vào chỗ trống.

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O ; R) và (O’;R’) \(\left( {R \ge R'} \right)\)

Hình vẽ

Số điểm chung

Hệ thức giữa OO’ với R và R’

Hai đường tròn cắt nhau

 

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

 

  

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

 

 

(O) đựng (O’)

 

 

 

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O ; R) và (O’;R’) \(\left( {R \ge R'} \right)\)

Hình vẽ

Số điểm chung

Hệ thức giữa OO’ với R và R’

Hai đường tròn cắt nhau

 

  2

\(R + R' > OO'\) 

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

1

\(R + R' = OO'\) 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

 1

\(R - R' = OO'\)  

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

0

\(R + R' < OO'\)

(O) đựng (O’)

 

 0

 \(R - R' < OO'\)

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

 0

\(OO' = 0\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải