Hoạt động 10 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Quan sát vị trí của các cặp đường tròn sau và điền vào chỗ trống.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát vị trí của các cặp đường tròn sau và điền vào chỗ trống.

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O ; R) và (O’;R’) \(\left( {R \ge R'} \right)\)

Hình vẽ

Số điểm chung

Hệ thức giữa OO’ với R và R’

Hai đường tròn cắt nhau

 

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

 

 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

 

  

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

 

 

(O) đựng (O’)

 

 

 

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Vị trí tương đối giữa hai đường tròn (O ; R) và (O’;R’) \(\left( {R \ge R'} \right)\)

Hình vẽ

Số điểm chung

Hệ thức giữa OO’ với R và R’

Hai đường tròn cắt nhau

 

  2

\(R + R' > OO'\) 

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

 

1

\(R + R' = OO'\) 

Hai đường tròn tiếp xúc trong

 

 1

\(R - R' = OO'\)  

(O) và (O’) ở ngoài nhau

 

0

\(R + R' < OO'\)

(O) đựng (O’)

 

 0

 \(R - R' < OO'\)

(O) và (O’) đồng tâm \(\left( {O \equiv O'} \right)\)

 

 0

\(OO' = 0\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài