Hoạt động 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Quan sát các hình 1a, 1b, 1c, 1d dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 1a, 1b, 1c, 1d dưới đây:

 

Cho biết mỗi hình trong các hình 1a, 1b, 1c, 1d được tạo thành bởi những đoạn thẳng nào?

Ở hình 1d, các đoạn thẳng BC và CD ở vị trí như thế nào ?

Ở các hình 1a, 1b, 1c các đoạn thẳng tạo nên hình có cùng nằm trên một đường thẳng như đoạn thẳng BC bà CD của hình 1d không?

Lời giải chi tiết

Ở mỗi hình trong các hình 1a, 1b, 1c, 1d được tạo thành bởi những đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

Ở hình 1d, các đoạn thẳng BC và CD cùng nằm trên một đường thẳng.

Ở các hình 1a, 1b, 1c các đoạn thẳng tạo nên hình không có hai đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng như đoạn thẳng BC và CD của hình 1d.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close