Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Về kinh tế:

- Nâng cao năng suất lao động, khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác.

+ Nông nghiệp: Phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Cơ giới hóa nông nghiệp.

Muc b

b) Về xã hội:

- Hình thành 2 giai cấp mới là: 

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực.

ND chính

Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close