Bài 9. Mở rộng học thuyết Mendel trang 46, 47, 48 Sinh 12 Kết nối tri thức

Có phải mọi tính trạng đều do một gene quy định?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 46 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 46 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Có phải mọi tính trạng đều do một gene quy định?

Phương pháp giải:

Lý thuyết mở rộng học thuyết Mendel.

Lời giải chi tiết:

Một gene có thể có nhiều hơn hai allele và quy định nhiều tính trạng nhưng một tính trạng cũng có thể do nhiều gene quy định. 

CH tr 47 CH 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 47 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene có thể quy định kiểu hình theo những cách nào? Giải thích.

Phương pháp giải:

Lý thuyết tương tác giữa các allele của cùng một gene

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene có thể quy định kiểu hình theo 2 cách:

- Trội không hoàn toàn

- Đồng trội

CH tr 47 CH 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Tìm thêm ví dụ về tương tác giữa các allele theo kiểu đồng trội.

Phương pháp giải:

Học sinh tự tìm thêm ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Hệ nhóm máu ABO ở người:

- Do 3 alen A, B, O quy định:

+ A và B: đồng trội, quy định nhóm máu A.

+ O: lặn, quy định nhóm máu O.

- Kiểu gen và kiểu hình:

+ AA, AO: Nhóm máu A.

+ BB, BO: Nhóm máu B.

+ AB: Nhóm máu AB.

+ OO: Nhóm máu O.

CH tr 49 CH

Trả lời câu hỏi trang 49 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Sản phẩm của các gene khác nhau có thể cùng tham gia tạo nên một sản phẩm theo những cách nào? Giải thích.

Phương pháp giải:

Lý thuyết tương tác giữa các allele thuộc các gene khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm của các gene khác nhau có thể cùng tham gia tạo nên một sản phẩm theo các cách:

- Tương tác gián tiếp với nhau

- Tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp

CH tr 49 VD & LT 1

Trả lời câu hỏi Luyện tập và vận dụng 1 trang 49 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Vẽ sơ đồ khái quát thể hiện sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene tạo ra một sản phẩm hình thành nên tính trạng.

Phương pháp giải:

Lý thuyết tương tác giữa các allele của cùng 1 gene.

Lời giải chi tiết:

CH tr 49 LT & VD 2

Trả lời câu hỏi Luyện tập và vận dụng 2 trang 49 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Phân tử protein hemoglobin của người được cấu tạo từ hai loại chuỗi polypeptide khác nhau (a và ß). Đây có phải là một ví dụ về tương tác giữa các allele của cùng một gene hay không? Giải thích.

Phương pháp giải:

Lý thuyết tương tác giữa các allele của cùng 1 gene.

Lời giải chi tiết:

Hemoglobin do 2 gene khác nhau mã hóa, không phải là ví dụ về tương tác giữa các allele của cùng một gene.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close