Bài 17. Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng trang 88, 89 Sinh 12 Kết nối tri thức

Mục đích

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 89 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Mục đích

Lời giải chi tiết:

Thực hành trồng cây chứng minh được thường biến.

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 89 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Kết quả

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện và đưa ra kết quả

Ánh sáng, chế độ nước và cách chăm sóc ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 89 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Giải thích

Lời giải chi tiết:

Thường biến là những biến đổi kiểu hình dưới tác động trực tiếp của các yếu tố môi trường nhưng không làm thay đổi kiểu gene của sinh vật.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 89 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Nếu kết quả giữa lô đối chứng và thực nghiệm không khác nhau đáng kể thì cần điều chỉnh lại thí nghiệm như thế nào? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Nếu kết quả giữa lô đối chứng và thực nghiệm không khác nhau đáng kể thì cần điều chỉnh lại chế độ tưới nước và chăm sóc.

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 89 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Nếu kết quả giữa hai lô đối chứng và thực nghiệm về cơ bản là như nhau thì có thể rút ra được kết luận gì có ý nghĩa thực tiễn? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Nếu kết quả giữa hai lô đối chứng và thực nghiệm về cơ bản là như nhau thì có thể rút ra được kết luận: Kiểu gene quy định kiểu hình không phụ thuộc vào môi trường, vì dù ở chế độ khác nhau nhưng 2 cây vẫn phát triển như nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close