Phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 VBT toán 9 tập 2. Khi quay hình tam giác vuông ABC một vòng quanh cạnh góc vuông AB cố định, ta được một hình nón. Biết rằng AB = 4cm; AC = 3cm...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khi quay hình tam giác vuông \(ABC\) một vòng quanh cạnh góc vuông \(AB\) cố định, ta được một hình nón. Biết rằng \(AB = 4cm; AC = 3cm\). Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng:

(A) \(12\pi \,\,c{m^2}\)                   (B) \(15\pi \,\,c{m^2}\)

(C) \(16\pi \,\,c{m^2}\)                   (D) \(20\pi \,\,c{m^2}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Tính \(BC\) dựa vào định lý Pytago

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{xq}} = \pi rl\)

Lời giải chi tiết:

Vì tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) nên theo định lý Pytago ta có \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = \sqrt {{4^2} + {3^2}}\)\(  = \sqrt {25}  = 5cm\)

Khi quay  tam giác vuông \(ABC\) quanh cạnh \(AB\) ta được hình nón có chiều cao \(AB\), bán kính đáy \(AC\) và đường sinh \(BC\) nên diện tích xung quanh của hình nón là \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .AC.BC = \pi .3.5 \)\(= 15\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

Chọn B.

Một hình nó có đường sinh l = 20cm, diện tích xung quanh  \({S_{xq}} = {\rm{ }}753,6{\rm{ }}c{m^2}\) . Khi đó, bán kính đáy của hình nón bằng  (lấy \(\pi  = 3,14\))

 (A) 9 cm                                 (B) 12 cm

(C) 14 cm                                (D) 15 cm

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{xq}} = \pi rl\) , từ đó ta tính bán kính đáy \(r.\)

Lời giải chi tiết:

Gọi \(r\left( {r > 0} \right)\) là bán kính đáy của hình nón.

Ta có diện tích xung quanh \({S_{xq}} = \pi rl \Leftrightarrow \pi .r.20 = 753,6 \)\(\Leftrightarrow r = 12cm.\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 136 VBT toán 9 tập 2. Một hình nón được đặt vào bên trong một hình lập phương như hình 72 (cạnh của hình lập phương bằng 1). Hãy tính a) Bán kính đáy của hình nón...

 • Bài 9 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 136 VBT toán 9 tập 2. Cắt mặt xung quanh của hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành một hình quạt. Biết bán kính hình quạt tròn bằng độ dài đường sinh...

 • Bài 10 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 137 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

 • Bài 11 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các đường kính cho theo hình 74. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)...

 • Bài 12 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Hình 75 cho ta hình ảnh của một cái đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA = OB). Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close