Phần câu hỏi bài 12 trang 39 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 39 VBT toán 6 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau: (A) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 27.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau.

(A) Số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(3\).

(B) Số chia hết cho \(3\) có thể không chia hết cho \(9\).

(C) Số chia hết cho \(9\) thì tổng các chữ số của nó bằng \(9\).

(D) Nếu tổng các chữ số của một số mà chia hết cho \(9\) thì số đó chia hết cho \(9\).

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9\).

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3\).

- Các số chia hết cho \(9\) thì chắc chắn chia hết cho \(3\), các số chia hết cho \(3\) chưa chắc đã chia hết cho \(9\).

Lời giải chi tiết:

 

A – Đ;

B – Đ;

C – S. Ví dụ \(99\, \vdots \,9\) nhưng tổng các chữ số của nó là \(9 + 9 = 18\).

D – Đ.

Câu 28.

Trong các số \(3258,\,2643,\,6731,\,3528,\) số chia hết cho \(3\) mà không chia hết cho \(9\) là

\(\begin{array}{l}(A)\,3258\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,2643\\(C)\,6731\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,3528\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9\).

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3\).

Lời giải chi tiết:

 

\(3258\) có tổng các chữ số là \(3 + 2 + 5 + 8 = 18\). Do đó \(3258\) chia hết cho \(3\) và chia hết cho \(9\).

\(2643\) có tổng các chữ số là \(2 + 6 + 4 + 3 = 15\). Do đó \(2643\) chia hết cho \(3\) nhưng không chia hết cho \(9\).

\(6731\) có tổng các chữ số là \(6 + 7 + 3 + 1 = 17\). Do đó \(6731\) không chia hết cho \(3\), không chia hết cho \(9\).

\(3528\) có tổng các chữ số là \(3 + 5 + 2 + 8 = 18\). Do đó \(3528\) chia hết cho \(3\) và chia hết cho \(9\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài