Bài 60 trang 41 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 41 VBT toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: a) Chia hết cho 3 ...

Đề bài

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

a) Chia hết cho \(3\);

b) Chia hết cho \(9\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho \(3\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(3\) thì chia hết cho \(3\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(3.\)

- Dấu hiệu chia hết cho \(9\) là: các số có tổng chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và chỉ những số đó mới chia hết cho \(9.\)

Lời giải chi tiết

a)  Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, chia hết cho \(3\) có dạng \(\overline {1000*} \), trong đó \(*+1\, \vdots \,3\) và \(*\) nhỏ nhất.

Ta chọn \(*=2\), ta được số \(10002.\)

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, chia hết cho \(9\) có dạng \(\overline {1000*} \), trong đó \(*+1\, \vdots \,9\) và \(*\) nhỏ nhất.

Ta chọn \(*=8\), ta được số \(10008.\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài