Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học....

Quảng cáo

Đề bài

Trong các chất sau đây

Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về axit axetic Tại đây

Lời giải chi tiết

Chất tác dụng với Na là a, b, c , d

     2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

     2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

     2CH3CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2ONa + H2

     2CH3CH2COOH + 2Na → 2CH3CH2COONa + H2

Chất tác dụng với NaOH là b, d

     CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

     CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

Chất tác dụng với Mg là b, d

     2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

     2CH3CH2COOH + Mg → (CH3CH2COO)2Mg + H2

Chất tác dụng với CaO là b, d

    2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

     2CH3CH2COOH + CaO → (CH3CH2COO)2Ca + H2O

Loigiaihay.com

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close