Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Có những loại phân bón hóa học:....

Quảng cáo

Đề bài

Có những loại phân bón hóa học: \({(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2},\)

\({\rm{ }}{(N{H_4})_2}HP{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}.\)

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép \(NPK\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đọc tên = tên cation + tên gốc anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng

+ Phân đạm: chỉ chứa nguyên tố N

+ phân lân: chỉ chứa nguyên tố P

+ phân kali: chỉ chứa nguyên tố K

- phân bón kép: là loại phân chứa từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón đơn chứa nguyên tố N, P, K theo một tỉ lệ nhất định.

Lời giải chi tiết

a) Tên hóa học của phân bón

KCl: kali clorua                                              NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl:  amoni clorua                                     (NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2canxi photphat                            Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni đidrophotphat             KNO­3: kali nitrat

b) Sắp xếp thành hai nhóm phân bón hóa học

- Phân bón đơn:NH4NO,NH4Cl, (NH4)2SO4 ,Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,KCl

- Phân bón kép: (NH4)2HPO,KNO­3

c) Phân bón kép NPK: trộn các phân bón NH4NO, (NH4)2HPOvà KCl theo một tỉ lệ thích hợp.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close