Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 31 VBT hoá 9.Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với: A. nước, sản phẩm là bazo.....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Từ những chất Cu, O2, Cl2 và dung dịch HCl, hãy viêt các phương trình hóa học điều chế CuCl2 bằng hai cách khác nhau.

Lời giải chi tiết:

Điều chế CuCl2:

a) Cu tác dụng trực tiếp với Cl2

Phương trình hóa học:  

\(Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CuC{l_2}\)

b) Cu tác dụng trực tiếp với O(ở nhiệt độ cao), được CuO, sản phẩm này tác dụng với HCl, được CuCl2.

Phương trình hóa học:  

\(\eqalign{
& Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow CuO \cr 
& CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O \cr} \)

Câu 2

Có những chất sau: MgSO4, NaHCO3, K2S, CaCl2. Hãy cho biết:

a) Muối nào có thể tác dụng với dung dịch Na2CO3?

b) Muối nào có thể tác dụng với dung dịch HCl?

c) Muối nào có thể tác dụng với dung dịch NaOH?

Lời giải chi tiết:

a) Muối có thể tác dụng với dung dịch Na2COlà: CaCl2, MgSO4

Phương trình hóa học: 

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2 NaCl

MgSO4 +  Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

b) Muối có thể tác dụng với dung dịch HCl là: NaHCO3, K2S

Phương trình hóa học: 

NaHCO3 + 2HCl →NaCl + CO2 + H2O

K2S + 2HCl →2KCl + H2S

c) Muối có thể tác dụng với dung dịch NaOH là: MgSO4, NaHCO3

Phương trình hóa học: 

MgSO4 + 2NaOH →Mg(OH)+ Na2SO4

NaHCO3 + NaOH→Na2CO3 + H2O

                                                                                                                                          Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài