Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 VBT hoá 9. Số lít rượu 900 cần phải lấy để pha được 9 lít rượu 400 là....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số lít rượu 900 cần phải lấy để pha được 9 lít rượu 400

     A. 5 lít          B. 4,5 lít         C. 4 lít            D. 3,6 lít

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp đường chéo

Lời giải chi tiết:

Gọi a, b lần lượt là thể tích của rượu 900 và nước

Coi nước có độ rượu bằng 00

Áp dụng phương pháp đường chéo ta có:

Ta có tỉ lệ:  \({a \over b} = {{40} \over {50}} = {4 \over 5}\,\,\,(1)\)

Mặt khác: a + b = 9 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được a= 4 và b = 5

Đáp án C

Câu 2

Cho 0,92 gam rượu etylic tác dụng với Na dư thu được V lít khí H2 ở đktc. Giá trị của V là:

        A. 0,565 lít               B. 0,448 lít               C. 0,336 lít             D. 0,224 lít 

Phương pháp giải:

+) PTHH: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

+) nH2 = (½)nC2H5OH => VH2

Lời giải chi tiết:

PTHH: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

nC2H5OH = 0,92: 46 = 0,02 mol

nH2 = (½)nC2H5OH = 0,01 mol

VH2 = 0,01. 22,4 = 0,224 lít

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close