Bài tập 3 trang 64 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 64 VBT lịch sử 8: Phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điểm những nét chính về phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.

- Các phong trào tiêu biểu:

- Quy mô:

- Tính chất:

- Kết quả:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.

Lời giải chi tiết

Phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939:

- Các phong trào tiêu biểu:

+ Năm 1919, phong trào Ngũ Tứ.

+ 1926 - 1927, “Chiến tranh Bắc phạt”.

+ 1927 - 1937, nội chiến cách mạng giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản.   

+ Từ năm 1937, thời kì hợp tác Quốc - Cộng cùng nhau kháng chiến chống Nhật.

- Quy mô: Trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Tính chất: Cách mạng dân tộc dân chủ.

- Kết quả:

+ Sau phong trào Ngũ Tứ: Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá rộng rãi.

+ Sau cuộc “Chiến tranh Bắc phạt”: Các tập đoàn phong kiến quân phiệt thống trị ở phía Bắc Trung Quốc bị đánh bại.

+ Từ năm 1937, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật được hình thành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close