Bài 5 trang 8 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 8 VBT toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) 4x - 20 = 0...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình:

LG a

\(4x - 20 = 0\); 

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau:

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a} \)

Lời giải chi tiết:

\(4x - 20 = 0 \)

\(\Leftrightarrow  4x = 20  \)

\( \Leftrightarrow x = 20:4\)

\(\Leftrightarrow  x = 5\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \{5\}.\) 

LG b

\(2x + x + 12 = 0\); 

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

+) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế phương trình với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(2x + x + 12 = 0\)

\( \Leftrightarrow  3x + 12 = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x = -12\) 

\( \Leftrightarrow x = (-12):3\)

\( \Leftrightarrow x = - 4\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \{- 4\}.\)

LG c

 \(x - 5 = 3 - x\); 

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

+) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế phương trình với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(x - 5 = 3 - x\)

\( \Leftrightarrow  x + x = 3+5\)

\( \Leftrightarrow  2x = 8 \)

\( \Leftrightarrow x = 8:2\) 

\( \Leftrightarrow  x = 4\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S= \{4\}.\)

LG d

\(7 - 3x = 9 - x\). 

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

+) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế phương trình với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(7 - 3x = 9 - x\)

\( \Leftrightarrow  -3x+x = 9 -7\)

\( \Leftrightarrow  -2x = 2\)

\( \Leftrightarrow x = 2:(-2)\)

\( \Leftrightarrow  x = -1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \{-1\}.\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close