Bài 4 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 7 VBT toán 8 tập 2. Tính diện tích của hình thang ABCD theo x bằng hai cách ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của hình thang \(ABCD\) theo \(x\) bằng hai cách:

1) Tính theo công thức \(S = BH \times (BC + DA) : 2\);

2) \(S = {S_{ABH}} + {S_{BCKH}} + {S_{CKD}}\) 

Sau đó sử dụng giả thiết \(S = 20\) để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Trong hai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình có dạng \(ax+b=0\), với \(a\) và \(b\) là hai số đã cho và \(a\ne0\), được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Lời giải chi tiết

1) Theo công thức \(S = BH \times (BC + DA) : 2\)

Ta có: \(DA =  7 + x + 4 = 11 + x\), \(BC=x\), \(BH=x\).

Vậy

\(S = {x\left( {x + 11 + x} \right)}:{2} \)\(\,= {x(11 + 2x)}:{2}=\dfrac{{11x + 2{x^2}}}{2}\) 

Ta có phương trình: \( \dfrac{{11x + 2{x^2}}}{2}=20\)       (1)

2) Theo công thức \(S = {S_{ABH}} + {S_{BCKH}} + {S_{CKD}}\)

Ta có: \({S_{ABH}} = \dfrac{1}{2}BH.AH = \dfrac{1}{2}x.7=\dfrac{7}{2}x\); \({S_{BCKH}} =BH.HK= x.x = {x^2}\); \({S_{CKD}} = \dfrac{1}{2}CK.KD = \dfrac{1}{2}.x.4 = 2x\)

\( S = \dfrac{7}{2}x + {x^2} + 2x  \)

Ta có phương trình \( \dfrac{7}{2}x + x^2+ 2x  = 20  \)       (2)

Trong hai phương trình trên, không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close