Bài 4 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian sao cho đúng với sự kiện, ở bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền thời gian sao cho đúng với sự kiện, ở bảng sau:

Thời gian

Sự kiện

 

Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập.

 

Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xu-ma-tơ-ra.

 

Cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Xurabaya.

 

Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập.

 

Miến Điện được tách khỏi Ấn Độ.

 

Chế độ quân chủ lập hiến thay thế cho chế độ quân chủ chuyên chế ở Xiêm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 16 Các nước Đông Nam Á giữ hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

5-1920

Đảng Cộng sản Inđônêxia thành lập.

1926 – 1927

Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xu-ma-tơ-ra.

1933

Cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Xurabaya.

4-1930

Đảng Cộng sản Mã Lai thành lập.

1937

Miến Điện được tách khỏi Ấn Độ.

1932

Chế độ quân chủ lập hiến thay thế cho chế độ quân chủ chuyên chế ở Xiêm

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close