Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 9. Nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng Trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền những nội dung và kết quả của các giai đoạn phát triển cách mạng Trung Quốc từ sau năm 1949 đến nay vào bảng dưới đây.

Thời gian

Nội dung chính

Kết quả

1949 – 1950

   

1959 – 1978

   

1978 – đến nay

   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung chính

Kết quả

1949 – 1950

10 năm xây dựng chế độ mới:

- Tiến hành khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên.

- Hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế.

- Kế hoạch 5 năm thu được nhiều thành tựu đáng kể, bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt.

- Địa vị Trung Quốc được khẳng định vững chắc.

1959 – 1978

Đất nước trong thời kì biến động:

- Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và phong trào “Đại nhảy vọt”.

- Cuộc “Đại cách mạng văn hóa vô sản”.

Đất nước hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.

1978 – đến nay

Thực hiện công cuộc cải cách – mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

- Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

- Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

- Địa vị Trung Quốc được nâng cao.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4. Các nước châu Á
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài