Giải bài 1.24 trang 16 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm đơn thức M biết rằng (2,7{x^3}{y^4}{z^2}:M = 0,9{x^2}yz); b) Biết (left( { - frac{2}{5}{x^2}yz} right).N = {x^4}{y^3}{z^2}). Hãy tìm đơn thức N.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm đơn thức M biết rằng \(2,7{x^3}{y^4}{z^2}:M = 0,9{x^2}yz\);

b) Biết \(\left( { - \frac{2}{5}{x^2}yz} \right).N = {x^4}{y^3}{z^2}\). Hãy tìm đơn thức N.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia (nhân) đơn thức A cho đơn thức B, ta làm như sau:

+ Chia (nhân) hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+ Chia (nhân) lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Từ \(2,7{x^3}{y^4}{z^2}:M = 0,9{x^2}yz\)

\( \Rightarrow M = 2,7{x^3}{y^4}{z^2}:0,9{x^2}yz = 3x{y^3}z\)

Vậy \(M = 3x{y^3}z\).

b) Từ \(\left( { - \frac{2}{5}{x^2}yz} \right).N = {x^4}{y^3}{z^2}\)

\( \Rightarrow N = {x^4}{y^3}{z^2}:\left( { - \frac{2}{5}{x^2}yz} \right) =  - \frac{5}{2}{x^2}{y^2}z\).

Vậy \(N =  - \frac{5}{2}{x^2}{y^2}z\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close