Bài 1 trang 56 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Để khôi phục kinh tế sau cuộc nội chiến, tháng 3-1921 Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã

A. ban hành sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

B. ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.

C. ban hành Chính sách kinh tế mới.

D. tiến hành cải cách chính phủ.

2. "NEP" là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách cộng sản thời chiến.

B. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941.

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

D. Chính sách kinh tế mới.

3. Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga thực hiện là

A. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế.

B. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.

C. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

D. Thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với mọi công dân.

4. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

A. tháng 3-1921.                                  

B. tháng 12-1922.

C. tháng 3-1923.                                  

D. tháng 1-1924.

5. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

A. phát triển công nghiệp nhẹ.

B. phát triển công nghiệp quốc phòng,

C. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

D. phát triển giao thông vận tải.

6. Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 đến năm 1941 là

A. đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên.

B. hơn 60 triệu người dân Liên Xô đã thoát nạn mù chữ.

C. Liên Xô từ một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân) trở thành một nước công nghiệp, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

D. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

7. Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ ba vì

A. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.

B. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.

C. Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hạn.

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô (6-1941), nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới

Lời giải: Tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I Lê –nin đề xướng.

Chọn C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

Lời giải: Tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I Lê - nin đề xướng.

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

Lời giải: Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Chọn C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Lời giải: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Chọn B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải: Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Chọn C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục  II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải

- Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

- Liên Xô từ một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân) trở thành một nước công nghiệp, đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

Chọn C

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Lời giải: Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai mở đầu phát xít Đức tấn công Liên Xô (6-1941), nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.

Chọn D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 57 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử 11. Điền thời gian vào bảng sau về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô

 • Bài 3 trang 58 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Nội dung Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng

 • Bài 4 trang 58 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 58 sách bài tập Lịch sử 11. Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện chủ trương, biện pháp gì

 • Bài 5 trang 59 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 59 sách bài tập Lịch sử 11. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941

 • Bài 6 trang 60 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 60 sách bài tập Lịch sử 11. Nét chính về quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1922 - 1933

Quảng cáo
close