Bài 1 trang 153 SBT sử 10

Giải bài tập 1 trang 153 sách bài tập Lịch sử 10. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng.

C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận.

D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân.

2. Tình hình xã hội Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng.

B. Đội ngũ công nhân đông đảo.

C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân.

D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

3. Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã

A. Thành lập "Chính phủ vệ quốc".

B. Thành lập "Chính phủ phản quốc".

C. Đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào Pháp.

D. Lãnh đạo nhân dân chống quân Phổ.

4. Sau khi chiếm được Pa-ri, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập

A. Hội đồng quân sự.

B. Chính phủ vệ quốc.

C. Chính phủ cách mạng.

D. Công xã.

5. Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là

A. Chính phủ lâm thời

B. Hội đồng Xô viết.

C. Hội đồng Công xã.

D. Ủy ban Công xã.

6. Tại sao nói Công xã Pari là Nhà nước kiểu mới?

A. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

B. Nhà nước chưa có trong lịch sử.

C. Nhà nước có những chính sách vì dân.

D. Nhà nước do nhân dân lập nên.

7. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pa-ri là

A. Giai cấp vô sản chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi.

B. Công xã thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù, thiếu liên minh công nông, thiếu chính đảng có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

C. Chủ nghĩa tư bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

D. Tư sản Pháp câu kết với quân Phổ đàn áp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Quốc tế thứ nhất

Lời giải:

Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng.

Chọn: A

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Tình hình xã hội Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Trước áp lực tấn công của quân Phổ, giai cấp tư sản Pháp đã đầu hàng và xin đình chiến, để cho quân Phổ tràn vào Pháp.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Sau khi chiếm được Pari, để củng cố chính quyền mới, quân cách mạng đã thành lập Chính phủ cách mạng.

Chọn: C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Công xã Pa-ri là Nhà nước kiểu mới vì công xã Pa-ri là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Chọn: A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 2. Công xã Pa-ri 1871

Lời giải:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pari là công xã thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù, thiếu liên minh công nông, thiếu chính đảng có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 154 SBT sử 10

  Giải bài tập 2 trang 154 sách bài tập Lịch sử 10. Diễn biến và kết quả cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871

 • Bài 3 trang 155 SBT sử 10

  Giải bài tập 3 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pa-ri thể hiện

 • Bài 4 trang 155 SBT sử 10

  Giải bài tập 4 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Em hãy điền tiếp sự kiện lịch sử vào chỗ trống (...)

 • Bài 5 trang 155 SBT sử 10

  Giải bài tập 5 trang 155 sách bài tập Lịch sử 10. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày? Nêu ý nghĩa lịch sử

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close