Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).

Giải bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã học, kết hợp kiến thức địa lí để trả lời

Lời giải chi tiết

Dựa vào lược đồ ta thấy:

- Các nước Châu Á:

+ Ấn Độ, Ma-lai-xi-a: thuộc địa của Anh

+ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia: thuộc địa của Pháp

+ Phi-lip-pin: thuộc địa của Mĩ

- Các nhước Châu Phi:

+ Các nước Tây Phi như: An-giê-ri, Ma-rốc, Xu-đăng, Ni-giê,… thuộc địa của Pháp

+ Ai Cập, Nam Phi, Sô-ma-li, Bô-ơ,… thuộc địa của Anh

+ Nam-bi-a thuộc địa của Đức

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close