Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta.

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta.

Lời giải chi tiết

Diện tích rừng của nước ta có sự biến động trong giai đoạn 1980 - 2004:

- Giai đoạn 1980 – 1995: diện tích rừng giảm từ 10,6 xuống còn 9,3 triệu ha (giảm 1,3 triệu ha).

- Giai đoạn 1995 – 2004: diện tích rừng tăng trở lại, từ 9,3 lên 12,2 triệu ha (tăng 2,9 triệu ha).

Quảng cáo
close