Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 5

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Odd one out. Look, read and write the correct words next to their descriptions. Choose the correct answer. Reorder the given words to make correct sentences. Complete the passage with the given words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1.

A. design                      

B. kind                         

C. biscuit                      

D. nice

2.

A. hard                         

B. carry                        

C. card                         

D. artist

3.

A. letter                        

B. twelve                      

C. person                     

D. sentence

4.

A. weather                    

B. ready                       

C. clean                        

D. head

5.

A. pull                          

B. punish                     

C. lucky                        

D. hungry

II. Odd one out.

1.

A. forest

B. stadium

C. museum  

D. pharmacy

2.

A. kind

B. greedy

C. honest

D. nice

3.

A. sunny

B. weather

C. rainy

D. windy

4.

A. health  

B. toothache

C. cold

D. headache

5.

A. lemonade

B. rice

C. carton

D. noodle

III. Look, read and write the correct words next to their descriptions.

 

1. They’re people who take care of patients. ________

2. You have a long holiday in this season. ________

3. It’s a place where you can buy things. ________

4. It’s the first meal in a day. ________

5. It’s often quiet and peaceful here. ________

IV. Choose the correct answer.  

1. Where is he going to _____________ in this summer holiday?

A. visits

B. visit

C. visiting

D. visited

2. What _____________ the weather _____________ like tomorrow?

A. will - be

B. does -be

C. will - is

D. do - be

3. How much _____________ do you have?

A. milk

B. orange

C. banana

D. pen

4. Don’t _______ that box!

A. opens

B. not open

C. open

D. opening

5. _______ do you think of this story?

A. When

B. Who

C. How

D. What

V. Reorder the given words to make correct sentences.

1. did / What/ do/ people/ when/ there/ you/the/ were?

___________________________________________________?

2. be/ you/ like/ Why/ would/ to/ in/ an/ the future/ astronaut

___________________________________________________?

3. visited/ Nha trang/ with/ classmates/ my/ I/ last summer

___________________________________________________.

4. do/ think/ What/ of/ you/ it/

___________________________________________________?

5. than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/

___________________________________________________.

VI. Complete the passage with the given words.

often           expected           lots of              quiet            noisy

I live in the city. The place I live is quite (1) _______ but it depends on the time of the day. There is a small in the area and people tend to go there. Sometimes it will be (2) ______ when the customers go out, but it’s still OK. I live in an apartment with my family. There are (3) ______ families in our neighborhood and they are nice. My best friend, Luna also lives in the same building so that we (4) ______ hangout together. Sometimes, we go to the café in the area to study. Surprisingly, the drinks here are better than we (5) ______.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. C

2. B

3. C

4. C

5. A

II. Odd one out.

1. A

2. B

3. B

4. A

5. C

III. Look, read and write the correct words next to their descriptions.

1. nurse

2. summer

3. market

4. breakfast

5. countryside

IV. Choose the correct answer. 

1. B

2. A

3. A

4. C

5. D

V. Reorder the given words to make correct sentences.

1. What did people do when you were there?

2. Why would you like to be an astronaut in the future?

3. I visited Nha Trang with my classmates last summer.

4. What do you think of it?

5. Nha Trang is more beautiful than I expected.

VI. Complete the passage with the given words.

1. quiet

2. noisy

3. lots of

4. often

5. expected


LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

(Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

1.

design /dɪˈzn/             

kind /knd/                  

biscuit /ˈbɪs.kɪt/            

nice /ns/

=> Chọn C

2.

hard /hɑːd/                   

carry /ˈkær.i/                

card /kɑːd/                    

artist /ˈɑː.tɪst/

=> Chọn B

3.

letter /ˈlet.ər/                 

twelve /twelv/               

person /ˈpɜː.sən/           

sentence /ˈsen.təns/

=> Chọn C

4.

weather /ˈweð.ər/          

ready /ˈred.i/                 

clean /kln/                   

head /hed/

=> Chọn C

5.

pull /pʊl/                      

punish /ˈpʌn.ɪʃ/            

lucky /ˈlʌk.i/                 

hungry /ˈhʌŋ.ɡri/

=> Chọn A

II. Odd one out.

(Chọn từ khác loại.)

1. A

forest (n): rừng

stadium (n): sân vận động

museum (n): bảo tàng

pharmacy (n): hiệu thuốc

Giải thích: Đáp án A không phải là một địa điểm tự nhiên, không mang chức năng như những danh từ ở các phương án còn lại.

2. B

kind (adj): tốt bụng

greedy (adj): tham lam

honest (adj): thật thà, chân thành

nice (adj): tốt, đẹp

Giải thích: Đáp án B là tính từ chỉ một nét tính cách tiêu cực, các phương án còn lại đều chỉ những nét tính cách tích cực.

3. B

sunny (adj): có nắng

weather (n): weather

rainy (adj): có mưa

windy (adj): có gió

Giải thích: Đáp án B là danh từ, các phương án còn lại đều là tính từ.

4. A

health (n): sức khỏe

toothache (n): đau răng

cold (n): cảm lạnh

headache (n): đau đầu

Giải thích: Đáp án A là danh từ chung, các phương án còn lại chỉ cụ thể các vấn đề về sức khỏe. 

5. C

lemonade (n): nước chanh

rice (n): cơm, gạo

carton (n): hộp bìa cứng

noodle (n): mì, bún, miến, phở

Giải thích: Đáp án C không phải là danh từ chỉ đồ ăn như những phương án còn lại.

III. Look, read and write the correct words next to their descriptions.

(Nhìn, đọc và viết từ đúng bên cạnh mô tả về chúng.)

breakfast  (n): bữa sáng             

summer (n): mùa hè

market (n): chợ         

countryside (n): vùng nông thôn         

nurse (n): y tá

1. They’re people who take care of patients. Nurse

(Họ là những người chăm sóc bệnh nhân – Y tá)

2. You have a long holiday in this season. Summer

(Bạn có 1 kì nghỉ dài vào mùa này – Mùa hè)

3. It’s a place where you can buy things. Market

(Đây là nơi bạn có thể mua được nhiều thứ - Chợ)

4. It’s the first meal in a day. Breakfast

(Nó là bữa ăn đầu tiên trong ngày – Bữa sáng)

5. It’s often quiet and peaceful here. Countryside

(Nó thường yên tĩnh và yên bình ở đây – Vùng nông thôn)

IV. Choose the correct answer.  

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

Cấu trúc câu với với từ để hỏi ở thì tương lai gần:

Where + to be + S + going to + động từ nguyên thế?

Where is he going to visit in this summer holiday?

(Anh ấy sẽ đi đâu vào kì nghỉ hè này?)

2. A

Cấu trúc câu hỏi thời tiết trong tương lai:

What will the weather be like tomorrow?

(Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào vậy?)

3. A

How much : danh từ không đếm được

How much milk do you have? (Cậu có bao nhiêu sữa?)

4. C

Cấu trúc câu mệnh lệnh dạng phủ định:

Don’t + động từ nguyên thể!

Don’t open that box! (Đừng mở cái hộp đó.)

5. D

What do you think of this story? (Cậu nghĩ gì về câu chuyện này?)

V. Reorder the given words to make correct sentences.

(Sắp xếp những từ cho sẵn để tạo thành các câu đúng.)

1. What did people do when you were there?

(Mọi người đã làm gì khi bạn ở đó vậy?)

2. Why would you like to be an astronaut in the future?

(Tại sao bạn muốn trở thành một phi hành gia trong tương lai?)

3. I visited Nha Trang with my classmates last summer.

(Tôi đã ghé thăm Nha Trang cùng các bạn cùng lớp vào mùa hè trước.)

4. What do you think of it?

(Bạn nghĩ gì về nó?)

5. Nha Trang is more beautiful than I expected.

(Nha Trang đẹp hơn mình mong đợi.)

VI. Complete the passage with the given words.

(Hoàn thành đoạn văn với những từ cho sẵn.)

Đoạn văn hoàn chỉnh:

I live in the city. The place I live is quite quiet but it depends on the time of the day. There is a small in the area and people tend to go there. Sometimes it will be noisy when the customers go out, but it’s still OK. I live in an apartment with my family. There are lots of families in our neighborhood and they are nice. My best friend, Luna also lives in the same building so that we often hangout together. Sometimes, we go to the café in the area to study. Surprisingly, the drinks here are better than we expected.

Tạm dịch:

Tôi sống ở thành phố. Nơi tôi sống khá yên tĩnh nhưng nó phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Có một nhà hàng trong khu vực và mọi người ở đây thường đến đó. Đôi khi sẽ ồn ào chút khi khách ra ngoài ra về, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Tôi sống trong một căn hộ với gia đình của tôi. Có rất nhiều gia đình trong xung quanh của chúng tôi và họ rất tốt. Bạn thân nhất của tôi, Luna cũng sống trong cùng tòa nhà nên chúng tôi thường đi chơi với nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi đến quán cà phê trong khu này để học. Đáng ngạc nhiên là đồ uống ở đây ngon hơn chúng tôi mong đợi.

 • Tổng hợp 5 đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 mới có đáp án

  Listen and decide each following statement is True (T) or False (F). Odd one out. Choose the correct answer. Read and complete sentences with available words. Give the correct form of the verbs in the brackets. Read and answer the questions.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 4

  Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Odd one out. Choose one word in the brackets to complete the sentences. Find ONE mistake in each sentence below and correct. Reorder the given words to make correct sentences. Complete the passage with the given words.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 3

  Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Complete sentences with ONE word. Odd one out. Choose the correct answer. Make a question for the underlined part in each sentence below. Read the following text and decide if each sentence below is True (T) or False (F).

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 2

  Odd one out. Read and match. Choose the correct answer. Find ONE mistake in each sentence and correct it. Rearrange the given words to make correct sentences.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 1

  Listen and decide each following statement is True (T) or False (F). Odd one out. Choose the correct answer. Read and complete sentences with available words. Give the correct form of the verbs in the brackets. Read and answer the questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close