Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 3

Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Complete sentences with ONE word. Odd one out. Choose the correct answer. Make a question for the underlined part in each sentence below. Read the following text and decide if each sentence below is True (T) or False (F).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1.

A. candy

B. many

C. after

D. matter

2.

A. ride

B. picnic

C. music

D. visit

3.

A. fever

B. better

C. she

D. because

4.

A. museum

B. lunch

C. mum

D. Sunday

5.

A. sharp

B. sure

C. sugar

D. season

II. Complete sentences with ONE word.  

1. She ______ to be a singer in the future.

2. ______ far is it from your house to your school?

3. What do you think ______ Mai An Tiem?

4. My grandma has a ______ that she can’t carry heavy things.

5. How _____ water do you drink every day?

III. Odd one out.

1.

A. visiting

B. watching

C. taking

D. were

2.

A. photo

B. bought

C. flew

D. sang

3.

A. rice

B. sausage

C. bread

D. fresh

4.

A. temple

B. attractive

C. pagoda

D. museum

5.

A. large

B. expensive

C. attractive

D. exciting

IV. Choose the correct answer.

1. Which dress is _______ beautiful, the red one or the blue one?

A. best

B. more

C. than

2. Turn left. It’s ________ your right.

A. on

B. at

C. in

3. What is the weather ______?

A. about

B. like

C. do

4. Alan should ______ because he has a fever.

A. go to the engineer

B. go to the farmer

C. go to the doctor

5. Excuse me, ______ is the supermarket?

A. what

B. how

C. where

V. Make a question for the underlined part in each sentence below.

1. She wants to be an astronaut because she wants to explore the outer space.

2. The nearest restaurant is at the end of street.

3. They visited their grandparents last weekend.

4. I drink eight cups of water every day. 

5. She can take the bus 32 to get to the museum.

VI. Read the following text and decide if each sentence below is True (T) or False (F).

Hi! I'm Ann and I'd like to tell you about my favourite season - autumn. First of all, I love autumn because it is very beautiful. Look at the trees, their leaves are yellow, red, brown instead of green. They fall down on the ground, make it look like a carpet. Moreover, I also enjoy the weather in the autumn. It’s not too hot like summer and not too cold like winter. Especially, the Middle Autumn festival takes place in this time of the year. I always have a lot of fun in this occasion. It’s still spring now but I am looking forward to the autumn in this year!

1. Ann’s favourite season is autumn.

2. Leaves in the autumn are green.

3. Ann finds the weather in the autumn comfortable.

4. The weather in the autumn is hot like summer.

5. Ann is excited about the Middle Autumn festival.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

1. B

2. A

3. B

4. A

5. D

II. Complete sentences with ONE word.  

1. wants

2. How

3. about/of

4. backache

5. much

III. Odd one out.

1. D

2. A

3. D

4. B

5. A

IV. Choose the correct answer.  

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

V. Make a question for the underlined part in each sentence below.

1. Why does she want to be an astronaut (in the future)?

2. Where’s the nearest restaurant?

3. When did they visit their grandparents?

4. How many cups of water do you drink every day?

5. How can she go/get to the museum?

VI. Read the following text and decide if each statement below is True (T) or False (F).

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T


LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

(Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.)

1.

candy /ˈkæn.di/

many /ˈmen.i/

after /ˈæf.tɚ/

matter /ˈmæt.ər/

=> Chọn B

2.

ride /rd/

picnic /ˈpɪk.nɪk/

music /ˈmjuː.zɪk/

visit /ˈvɪz.ɪt/

=> Chọn A

3.

fever /ˈfiː.vər/

better /ˈbet.ər/

sheiː/

because /bɪˈkəz/

=> Chọn B

4.

museum /mjuːˈziː.əm/

lunch /lʌntʃ/

mum /mʌm/

Sunday /ˈsʌn.deɪ/

=> Chọn A

5.

sharp /ʃɑːp/

sure /ʃɔːr/

sugar /ˈʃʊɡ.ər/

season /ˈsiː.zən/

=> Chọn D

II. Complete sentences with ONE word.  

(Hoàn thành các câu chỉ bằng MỘT từ.)

1.

Want + to V: muốn làm gì

“She” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên động từ chính trong câu cần được chia. Trong trường hợp này, ta thêm “s” vào sau “want”.

She wants to be a singer in the future.

(Cô ấy muốn trở thành ca sĩ trong tương lai.)

2.

How far: hỏi về khoảng cách

How far is it from your house to your school?

(Khoảng cách từ nhà cậu đến trường học là bao xa vậy?)

3.

Think about/of…: suy nghĩ về…

What do you think about/of Mai An Tiem?

(Cậu nghĩ gì về Mai An Tiêm?)

4.

Backache (n): bệnh đau lưng

My grandma has a backache that she can’t carry heavy things.

(Bà của mình bị đau lưng nên bà không thể mang vật nặng.)

5.

How much + danh từ không đếm được: hỏi về số lượng của danh từ không đếm được

How much water do you drink every day?

(Cậu uống bao nhiêu nước mỗi ngày vậy?)

III. Odd one out.

(Chọn từ khác.)

1. D

Giải thích: Đáp án D là động từ ở thì quá khứ đơn, những phương án còn lại đều là động từ có đuôi –ing.

2. A

Giải thích: Đáp án A là danh từ, những phương án còn lại đều là động từ ở thì quá khứ.

3. D

rice (n): gạo, cơm

sausage (n): xúc xích

bread (n): bánh mì

fresh (adj): tươi mới

Giải thích: Đáp án D là tính từ, những phương án còn lại đều là danh từ chỉ đồ ăn.

4. B

temple (n): ngôi đền

attractive (adj): thu hút

pagoda (n): ngôi chùa

museum (n): viện bảo tàng

Giải thích: Đáp án B là tính từ, những phương án còn lại đều là danh từ chỉ các địa điểm.

5. A

large (adj): rộng, lớn

expensive (adj): đắt đỏ

attractive (adj): thu hút

exciting (adj): thú vị

Giải thích: Đáp án A là tính từ ngắn, những phương án còn lại đều là các tính từ dài.

IV. Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

“Beautiful” là tính từ dài, khi chuyển sang dạng so sánh hơn, ta thêm “more” vào phía trước.

Which dress is more beautiful, the red one or the blue one?

(Chiếc váy nào đẹp hơn, chiếc màu đỏ hay màu xanh dương?)

2. A

On your right: ở bên phải của bạn 

Turn left. It’s on your right.

(Rẽ trái. Nó ở bên phải của bạn.)

3. B

Cấu trúc hỏi về thời tiết:

What is the weather like?

(Thời tiết thế nào vậy?)

4. C

Alan should go to the doctor because he has a fever.

(Alan nên đến gặp bác sĩ bởi vì anh ấy bị sốt.)

5. C

What: hỏi về đồ vật, sự việc

How: hỏi về cách thức

Where: hỏi về địa điểm

Excuse me, where is the supermarket?

(Xin cho hỏi, siêu thị ở đâu vậy?)

V. Make a question for the underlined part in each sentence below.

(Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân của mỗi câu dưới đây.)

1. Why does she want to be an astronaut (in the future)?

(Tại sao cô ấy lại muốn trở thành một phi hành gia (trong tương lai)?)

2. Where’s the nearest restaurant?

(Nhà hàng gần nhất ở đâu vậy?)

3. When did they visit their grandparents?

(Họ đã đi thăm ông bà của họ vào khi nào vậy?)

4. How many cups of water do you drink every day?

(Cậu uống bao nhiêu cốc nước mỗi ngày vậy?)

5. How can she go/get to the museum?

(Cô ấy có thể đến bảo tàng bằng cách nào vậy?)

VI. Read the following text and decide if each sentence below is True (T) or False (F).

(Đọc văn bản sau và xem mỗi câu sau là Đúng hay Sai.)

Hi! I'm Ann and I'd like to tell you about my favourite season - autumn. First of all, I love autumn because it is very beautiful. Look at the trees, their leaves are yellow, red, brown instead of green. They fall down on the ground, make it look like a carpet. Moreover, I also enjoy the weather in the autumn. It’s not too hot like summer and not too cold like winter. Especially, the Middle Autumn festival takes place in this time of the year. I always have a lot of fun in this occasion. It’s still spring now but I am looking forward to the autumn in this year!

Tạm dịch:

Xin chào! Mình là Ann và mình muốn kể cho bạn nghe về mùa yêu thích của mình - mùa thu. Trước hết, mình yêu mùa thu vì nó rất đẹp. Hãy nhìn vào những cái cây, lá của chúng có màu vàng, đỏ, nâu thay vì màu xanh lá cây. Chúng rơi xuống đất, làm cho nó trông giống như một tấm thảm. Hơn nữa, mình cũng thích thời tiết vào mùa thu. Nó không quá nóng như mùa hè và không quá lạnh như mùa đông. Đặc biệt, Tết Trung thu diễn ra vào thời điểm này trong năm. Mình luôn có rất nhiều niềm vui trong dịp này. Bây giờ vẫn còn là mùa xuân nhưng mình đã rất mong chờ mùa thu năm nay rồi!

1. Ann’s favourite season is autumn. (Mùa yêu thích của Ann là mùa thu.)

Thông tin: I'm Ann and I'd like to tell you about my favourite season - autumn. (Mình là Ann và mình muốn kể cho bạn nghe về mùa yêu thích của mình - mùa thu.)

=> True

2. Leaves in the autumn are green. (Lá cây vào mùa thu có màu xanh.)

Thông tin: Look at the trees, their leaves are yellow, red, brown instead of green. (Hãy nhìn vào những cái cây, lá của chúng có màu vàng, đỏ, nâu thay vì màu xanh lá cây.)

=> False

3. Ann finds the weather in the autumn comfortable. (Ann cảm thấy thời tiết vào màu thu rất dễ chịu.)

Thông tin: I also enjoy the weather in the autumn. It’s not too hot like summer and not too cold like winter. (Hơn nữa, mình cũng thích thời tiết vào mùa thu. Nó không quá nóng như mùa hè và không quá lạnh như mùa đông.)

=> True

4. The weather in the autumn is hot like summer. (Thời tiết vào mùa thu nóng như mùa hè.)

Thông tin: It’s not too hot like summer and not too cold like winter. (Nó không quá nóng như mùa hè và không quá lạnh như mùa đông.)

=> False

5. Ann is excited about the Middle Autumn festival. (Ann rất hào hứng về Tết Trung thu.)

Thông tin: Especially, the Middle Autumn festival takes place in this time of the year. I always have a lot of fun in this occasion. (Đặc biệt, Tết Trung thu diễn ra vào thời điểm này trong năm. Mình luôn có rất nhiều niềm vui trong dịp này.)

=> True

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 4

  Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Odd one out. Choose one word in the brackets to complete the sentences. Find ONE mistake in each sentence below and correct. Reorder the given words to make correct sentences. Complete the passage with the given words.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 5

  Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. Odd one out. Look, read and write the correct words next to their descriptions. Choose the correct answer. Reorder the given words to make correct sentences. Complete the passage with the given words.

 • Tổng hợp 5 đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 mới có đáp án

  Listen and decide each following statement is True (T) or False (F). Odd one out. Choose the correct answer. Read and complete sentences with available words. Give the correct form of the verbs in the brackets. Read and answer the questions.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 2

  Odd one out. Read and match. Choose the correct answer. Find ONE mistake in each sentence and correct it. Rearrange the given words to make correct sentences.

 • Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 5 - Đề số 1

  Listen and decide each following statement is True (T) or False (F). Odd one out. Choose the correct answer. Read and complete sentences with available words. Give the correct form of the verbs in the brackets. Read and answer the questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close