Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart - Đề số 2

Tải về

Listen and tick. Unscramble letters to make the correct words. Look and choose the correct sentences. Choose the correct answer. Reorder the words to make correct sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

A. LISTENING

Listen and tick. 

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Unscramble letters to make the correct words. 

 

II. Look and choose the correct sentences.

III. Choose the correct answer.  

1. How _____ rooms are there in your house?

A. some

B. many

C. do

2. _____ is your mother? – She’s in the garden.

A. Who

B. What

C. Where

3. There _____ some pineapples.

A. is

B. are

C. does

4. Has she got long hair? – Yes, she _____.

A. has

B. do

C. does

5. Where is the sofa? - _____ in the living room.

A. They’re

B. It’s

C. It

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. on/ is/ the wall/ There/ a picture  

__________________________________________.

2. ice cream/ is/ lot/ There/ a/ of

__________________________________________.

3. in/ room/ Is/ a/ bookcase/ there/ the

__________________________________________?

4. green/ She/ got/ eyes/ hasn’t

__________________________________________.

5. got/ I/ a helicopter/ have/ and two balls

__________________________________________.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

A. LISTENING

Listen and tick.  

 

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Unscramble letters to make the correct words. 

1. HAIR

2. DRAW

3. COMPUTER

4. BATHROOM

5. CAKE

II. Look and choose the correct sentences. 

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

III. Choose the correct answer.   

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. There is a picture on the wall.

2. There is a lot of ice cream.

3. Is there a bookcase in the room?

4. She hasn’t got green eyes.

5. I have got a helicopter and two balls. 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

A. LISTENING

Listen and tick.  

(Nghe và đánh dấu tích.)

Bài nghe:        

a. Has she got short hair? (Cô ấy có mái tóc ngắn đúng không?)

   Yes, she has. (Cô ấy có.)

b. Has he got a big body? (Anh ấy có thân hình to lớn đúng không?)

   No, he hasn’t. (Anh ấy không có.)

c. Has he got a round face? (Anh ấy có khuôn mặt tròn đúng không?)

   No, he hasn’t. He has got an oval face. (Anh ấy không có. Anh ấy có khuôn mặt trái xoan.)

d. Has he got a small nose? (Anh ấy là người có mũi nhỏ đúng không?)

   No, he hasn’t. He has got a big nose. (Anh ấy không có. Anh ấy có cái mũi to.)

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Unscramble letters to make the correct words. 

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành những từ đúng.)

1. HAIR (n): tóc

2. DRAW (v): vẽ

3. COMPUTER (n): máy vi tính

4. BATHROOM (n): phòng tắm

5. CAKE (n): bánh ngọt

II. Look and choose the correct sentences. 

(Nhìn tranh và chọn câu đúng.)

1.

A lot of: rất nhiều

Some: một vài

There are some mangoes.

(Có một ít xoài.)

2. She has got blue eyes.

(Cô ấy có đôi mắt màu xanh dương.)

3.

This: dùng để chỉ danh từ số ít, ở gần

That: dùng để chỉ danh từ số ít, ở xa

That is his plane. 

(Kia là chiếc máy bay của cậu ấy.)

4. I run with my legs.

(Mình chạy với đôi chân của mình.)

5.  It’s in the cupboard.

(Nó ở trong tủ đựng đồ.)

III. Choose the correct answer. 

(Chọn đáp án đúng.)

1. B

Cấu trúc hỏi về số lượng của danh từ đếm được:

How many + danh từ số nhiều + are there + …?

How many rooms are there in your house?

(Có bao nhiêu căn phòng trong ngôi nhà của bạn?)

2. C

Who: hỏi về người

What: hỏi về sự vật, sự việc

Where: hỏi về địa điểm

Câu trả lời mang nội dung về địa điểm nên câu hỏi cũng sẽ phải là câu hỏi về địa điểm.

Where is your mother? – She’s in the garden.

(Mẹ của cậu đâu rồi? – Bà ấy đang ở trong vườn.)

(Where is = Where’s)

3. B

Cấu trúc câu nói về số lượng của danh từ số nhiều:

There are + some/a lot of + danh từ số nhiều.

There are some pineapples.

(Có một vài của dứa/khóm/thơm.)

4. A

Cấu trúc câu trả lời ngắn:

Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/hasn’t.

Has she got long hair? – Yes, she has.

(Cô ấy có mái tóc dài không? – Cô ấy có.)

5. B

Where is the sofa? – It’s in the living room.

(Cái ghế sô-pha ở đâu vậy? – Nó ở trong phòng khách.)

(It’s = It is)

IV. Reorder the words to make correct sentences.

(Sắp xếp lại các từ để được những câu đúng.)

1. There is a picture on the wall.

(Có một bức tranh ở trên tường.)

2. There is a lot of ice cream.

(Có rất nhiều kem.)

3. Is there a bookcase in the room?

(Có một cái tủ sách ở trong phòng phải không?)

4. She hasn’t got green eyes.

(Cô ấy không có đôi mắt màu xanh lá.)

5. I have got a helicopter and two balls.

(Mình có một chiếc trực thăng và hai quả bóng.) 

Tải về

Quảng cáo
close