Đề kiểm tra học kì 2 Toán 2 Chân trời sáng tạo - Đề số 6

Tải về

Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = …… cm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 543 – 319            

B. 638 – 455             

C. 454 + 27               

D. 547 + 80

Câu 2. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan cho biết sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy?

A. Thứ Tư                

B. Thứ Năm             

C. Thứ Sáu               

D. Thứ Bảy

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = …… cm là

A. 48                         

B. 408                       

C. 480

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB = 10 cm, BC = 5 cm, CD = 2 dm là:

A. 17 cm                   

B. 15 cm                   

C. 17 dm                   

D. 35 cm

Câu 5. Cuộn dây điện màu xanh dài 145 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét?

A. 162 m                   

B. 152 m                   

C. 128 m                   

D. 138 m

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 1 hình                   

B. 2 hình                   

C. 3 hình                   

D. 4 hình

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 247 + 335             

b) 1 000 – 365                      

c) 771 – 153             

d) 576 + 253

Câu 2. Viết kết quả tính:

a) 254 m + 27 m – 16 m = …….. m

b) 730 m – 26 m – 8 m = …….. m

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình bên có:

…… khối trụ

…… khối cầu

…… khối hộp chữ nhật

…… khối lập phương

Câu 4. Vì dịch bệnh nên gia đình bạn Hùng phải rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9 là bao nhiêu?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 543 – 319            

B. 638 – 455             

C. 454 + 27               

D. 547 + 80

Phương pháp

- Thực hiện tính rồi so sánh kết quả của các phép tính.

- Kết luận phép tính có kết quả nhỏ nhất

Cách giải

543 – 319 = 224

638 – 455 = 183

454 + 27 = 481

547 + 80 = 627

Vậy phép tính có kết quả nhỏ nhất là 638 – 455

Chọn B

Câu 2. Hồng muốn biết sinh nhật của mình 16 tháng 6 là vào thứ mấy. Bạn Lan cho biết sinh nhật của bạn ấy là 1 tháng 6 vào thứ Năm. Theo em thì sinh nhật bạn Hồng vào thứ mấy?

A. Thứ Tư                

B. Thứ Năm             

C. Thứ Sáu               

D. Thứ Bảy

Phương pháp

Dựa vào kiến thức: 1 tuần có 7 ngày và thông tin về ngày sinh nhật của Lan, em xác định được sinh nhật Hồng vào thứ mấy.

Cách giải

Sinh nhật của Lan là 1 tháng 6 vào thứ Năm.

Vậy ngày 8 thánh 6 và ngày 15 tháng 6 cũng là thứ Năm (vì 1 tuần có 7 ngày)

Vậy sinh nhật Hồng vào ngày 16 tháng 6 là thứ Sáu.

Chọn C

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 4m 8dm = …… cm là

A. 48                         

B. 408                       

C. 480

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1m = 100 cm, 1 dm = 10 cm

Cách giải

4m 8dm = 400 cm + 80 cm = 480 cm

Chọn C

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB = 10 cm, BC = 5 cm, CD = 2 dm là:

A. 17 cm                   

B. 15 cm                   

C. 17 dm                   

D. 35 cm

Phương pháp

Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

Cách giải

Đổi 2 dm = 20 cm

Độ dài đường gấp khúc ABCD là 10 + 5 + 20 = 35 (cm)

Chọn D

Câu 5. Cuộn dây điện màu xanh dài 145 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét?

A. 162 m                   

B. 152 m                   

C. 128 m                   

D. 138 m

Phương pháp

Độ dài cuộn dây điện màu vàng = Độ dài cuộn dây điện màu xanh + 17m

Cách giải

cuộn dây điện màu vàng dài số mét là 145 + 17 = 162 (m)

Chọn A

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A. 1 hình                   

B. 2 hình                   

C. 3 hình                   

D. 4 hình

Phương pháp

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Cách giải

Hình bên có 3 hình tứ giác.

Chọn C

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 247 + 335             

b) 1 000 – 365                      

c) 771 – 153             

d) 576 + 253

Phương pháp

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái

Cách giải

 

Câu 2. Viết kết quả tính:

a) 254 m + 27 m – 16 m = …….. m

b) 730 m – 26 m – 8 m = …….. m

Phương pháp

Thực hiện tính từ trái sang phải.

Cách giải

a) 254 m + 27 m – 16 m = 265 m

b) 730 m – 26 m – 8 m = 696 m

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình bên có:

…… khối trụ

…… khối cầu

…… khối hộp chữ nhật

…… khối lập phương

Phương pháp

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Cách giải

Hình bên có:

4 khối trụ

khối cầu

khối hộp chữ nhật

khối lập phương

Câu 4. Vì dịch bệnh nên gia đình bạn Hùng phải rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến nhà. Hỏi quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp

Quãng đường gia đình Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà = quãng đường đã đi được + quãng đường còn phải đi

Cách giải

Quãng đường gia đình bạn Hùng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến nhà dài số km là

470 + 280 = 750 (km)

Đáp số: 750 km

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9 là bao nhiêu?

Phương pháp

- Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 6 ; 2 ; 9

- Tìm hiệu hai số đó

Cách giải

- Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho là 962

- Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho là 269

Hiệu hai số đó là 962 – 269 = 693

 

 

Tải về

Quảng cáo
close