Đề kiểm tra học kì 1 Toán 2 Chân trời sáng tạo - Đề số 14

Đề bài

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

 • A

  100

 • B

  99

 • C

  98

 • D

  89

Câu 2 :

32 cm + 4 dm = ?

 • A

  36 dm

 • B

  36 cm

 • C

  72 cm

 • D

  72 dm

Câu 3 :

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 15 + 36 ….. 82 – 29 là:

 • A

  >

 • B

  <

 • C

  =

 • D

  Không xác định

Câu 4 :

Kết quả của phép tính 26 + 15 – 11 là:

 • A

  20

 • B

  29

 • C

  32

 • D

  30

Câu 5 :

Mẹ mang ra chợ bán 38 quả trứng gà và 27 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mang ra chợ bán tất cả bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt?

 • A

  65 quả

 • B

  11 quả

 • C

  64 quả

 • D

  55 quả

Câu 6 :

Hoa và Hồng hái được 52 quả cam. Hoa hai được 28 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu quả cam?

 • A

  34 quả

 • B

  70 quả

 • C

  80 quả

 • D

  24 quả

Câu 7 :

Số thích hợp điền vào dãy số 23, 26, 29, 32, …., 41, 44 là:

 • A

  34, 36

 • B

  35 ; 37

 • C

  35 ; 38

 • D

  36 ; 39

Câu 8 :

Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Ba ngày trước là sinh nhật mẹ Chi. Vậy sinh nhật mẹ Chi vào thứ:

 • A

  Thứ Hai

 • B

  Thứ Ba

 • C

  Thứ Tư

 • D

  Thứ Năm

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

69 + 15                                 

58 + 34                            

83 – 27                             

64 – 28

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3 :

Nam đọc một quyển truyện dày 96 trang. Nam đã đọc được 47 trang. Hỏi Nam còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào dấu ? là:

Lời giải và đáp án

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

 • A

  100

 • B

  99

 • C

  98

 • D

  89

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có hai chữ số khác nhau

- Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

Vậy số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 99.

Câu 2 :

32 cm + 4 dm = ?

 • A

  36 dm

 • B

  36 cm

 • C

  72 cm

 • D

  72 dm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm

Lời giải chi tiết :

32 cm + 4 dm = 32 cm + 40 cm = 72 cm

Câu 3 :

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 15 + 36 ….. 82 – 29 là:

 • A

  >

 • B

  <

 • C

  =

 • D

  Không xác định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính kết quả các phép tính rồi so sánh hai vế.

Lời giải chi tiết :

Ta có 15 + 36 = 51 ; 82 – 29 = 53

Vậy 15 + 36 < 82 – 29

Câu 4 :

Kết quả của phép tính 26 + 15 – 11 là:

 • A

  20

 • B

  29

 • C

  32

 • D

  30

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết :

26 + 15 – 11 = 41 – 11 = 30

Câu 5 :

Mẹ mang ra chợ bán 38 quả trứng gà và 27 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mang ra chợ bán tất cả bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt?

 • A

  65 quả

 • B

  11 quả

 • C

  64 quả

 • D

  55 quả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Số quả trứng mẹ mang ra chợ = số trứng gà + số trứng vịt

Lời giải chi tiết :

Mẹ mang ra chợ bán tất cả số quả trứng gà và trứng vịt là: 38 + 27 = 65 (quả)

Câu 6 :

Hoa và Hồng hái được 52 quả cam. Hoa hai được 28 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu quả cam?

 • A

  34 quả

 • B

  70 quả

 • C

  80 quả

 • D

  24 quả

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số quả cam Hồng hái = Số quả cam 2 bạn hái được – Số quả cam Hoa hái được

Lời giải chi tiết :

Hồng hái được số quả cam là: 52 – 28 = 24 (quả)

Câu 7 :

Số thích hợp điền vào dãy số 23, 26, 29, 32, …., 41, 44 là:

 • A

  34, 36

 • B

  35 ; 37

 • C

  35 ; 38

 • D

  36 ; 39

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đếm thêm 3 đơn vị rồi chọn số thích hợp

Lời giải chi tiết :

Dãy trên gồm các số tăng dần 3 đơn vị.

Số thích hợp điền vào dãy số là 35 ; 38

Câu 8 :

Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Ba ngày trước là sinh nhật mẹ Chi. Vậy sinh nhật mẹ Chi vào thứ:

 • A

  Thứ Hai

 • B

  Thứ Ba

 • C

  Thứ Tư

 • D

  Thứ Năm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính nhẩm rồi chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Sinh nhật mẹ Chi vào thứ Ba.

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

69 + 15                                 

58 + 34                            

83 – 27                             

64 – 28

Phương pháp giải :

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Câu 3 :

Nam đọc một quyển truyện dày 96 trang. Nam đã đọc được 47 trang. Hỏi Nam còn bao nhiêu trang chưa đọc?

Phương pháp giải :

Số trang chưa đọc = Số trang của quyển truyện – số trang đã đọc

Lời giải chi tiết :

Số trang Nam chưa đọc là:

96 – 47 = 49 (trang)

Đáp số: 49 trang

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào dấu ? là:

Phương pháp giải :

Tìm số mà mỗi hình đã cho từ đó tìm được số ở dấu ?

Lời giải chi tiết :

Chiếc bánh tròn che số 30

Chiếc bánh mì che số 20

Cốc nước che số 5

Vậy số thích hợp điền vào dấu ? là 5 + 30 + 20 = 55

close