Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Hình học 9

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nhau tại P. Dây cung AB của một đường tròn kéo dài tiếp xúc với đường tròn kia tại C. AP cắt đường tròn (O’) tai P và D. Chứng minh : \(\widehat {BPC} = \widehat {CPD}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ tiếp tuyến chung tại P của hai đường tròn

Sử dụng:

+Góc giữa tiếp tuyến và một dây bằng góc nội tiếp cùng chắn 1 cung 

+Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó


Lời giải chi tiết

Kẻ tiếp tuyến chung tại P của hai đường tròn cắt AC tại Q. 

Ta có : \(\widehat {BPC} = \widehat {BPQ} + \widehat {QPC}\)

Trong đó: Xét (O) có \(\widehat {BPQ} = \widehat {PAB}\) ( góc giữa tiếp tuyến và một dây bằng góc nội tiếp cùng chắn cung BP)

Xét (O') có \(\widehat {QPC} = \widehat {APC}\) ( 2 góc giữa tiếp tuyến và dây BP)

Mặt khác : \(\widehat {PAB} + \widehat {ACP} = \widehat {CPD}\) ( góc ngoài của tam giác)

Vậy : \(\widehat {BPC} = \widehat {CPD}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close