Đọc bảng số liệu ở bài 17, cho biết số dân châu Âu, so sánh với số dân của châu Á

Số dân của châu Âu là...

Quảng cáo

Đề bài

Đọc bảng số liệu ở bài 17, cho biết số dân châu Âu, so sánh với số dân của châu Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bảng số liệu, chú ý dân số của châu Âu và châu Á năm 2004 để so sánh.

Lời giải chi tiết

- Số dân châu Âu: 732 triệu người (năm 2004).

- Số dân châu Âu nhỏ hơn rất nhiều so với số dân của châu Á (Năm 2004, số dân châu Á gấp hơn 5,5 lần số dân châu Âu).

Quảng cáo
close