Cường độ điện trường

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

I. Lí thuyết

- Cường độ điện trường do điện tích Q sinh ra tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực tại điểm đó. Đây là một đại lượng véc tơ và được xác định bởi biểu thức

\(\overrightarrow E  = \frac{{\overrightarrow F }}{q}\)

Với \(\overrightarrow F \)là lực do điện tích Q tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó.

- Đơn vị: Niu tơn trên Cu lông (N/C), Vôn trên mét (V/m)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close