Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc

Tóm tắt mục II. Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ làm xuất hiện việc cạnh tranh gay gắt, tập trung sản xuất và tư bản. Các công ti độc quyền lớn hình thành, chi phối đời sống xã hội. 

Mục 2

2. Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới

- Từ giữa thế kỉ XIX. các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để đáp ứng những yêu cầu phát triển của chủ nghĩa đế quốc.

- Đến đầu thế kỉ XX, “thế giới đã bị phân chia xong”.

ND chính

Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc với sự hình thành các tổ chức độc quyền và tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.

Sơ đồ tư duy Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close